Saneringsproject Zwijndrecht


Bevraging in uitvoering van een voorzorgsmaatregel

Momenteel voert 3M Belgium, onder toezicht van OVAM, de goedgekeurde eerste fase van het bodemsaneringsproject uit voor de historische PFAS-bodemverontreiniging rond de site in Zwijndrecht. Dit bodemsaneringsproject voorziet een leeflaagsanering binnen zone 1A.

In afwachting van de tweede fase van het bodemsaneringsproject organiseert 3M Belgium een bevraging in uitvoering van een voorzorgsmaatregel op instructie van de OVAM. Hiervoor hebben bewoners en gebruikers van gronden gelegen binnen zone 1B en 2 twee vragenlijsten ontvangen met het vriendelijke verzoek om de vragenlijst(en) aandachtig in te vullen. Op die manier kan de erkende bodemsaneringsdeskundige op basis van zo veel mogelijk gegevens conclusies trekken.

Het invullen van de vragenlijst gebeurt met behoud van al uw rechten. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze vragenlijst, is gebaseerd op de toestemming van de invuller van de vragenlijst, zoals vermeld in de privacyverklaring die is bijgevoegd bij de vragenlijst. 3M Belgium kan deze gegeven toestemming niet gebruiken als rechtsgrond voor eender welke andere verwerking van persoonsgegevens, zoals voor juridische geschillen.

Meer informatie inclusief de vragenlijsten vindt u hier.


Het saneringsvoorstel en draaiboek voor zone 1A

We komen een stap dichter bij de geplande sanering in Zwijndrecht beginnend met de zone 1A. Onze brochure voor bewoners maakt duidelijk hoe we te werk zullen gaan en hoe we mogelijke hinder en overlast zoveel mogelijk zullen trachten te beperken.

Ook het draaiboek ligt klaar, waarin de verschillende aspecten zijn beschreven mbt de saneringswerken. Dit draaiboek zal ook de basis vormen voor de individuele saneringsovereenkomsten met bewoners en eigenaars.

 • Wat u precies kan verwachten van de werken

  In de bijgevoegde brochure zetten we op een rij wat u precies kan verwachten van de werken in uw buurt en op uw perceel:


  • welke terreinen tot zone 1A behoren.
  • hoe we tot dit saneringsvoorstel zijn gekomen.
  • hoelang de saneringswerken zullen duren.
  • uit welke concrete stappen de saneringswerken in uw tuin of op uw perceel bestaan.
  • hoe we hinder en overlast zullen beperken

  Brochure (1,9 MB)

  Het draaiboek

  Op 27 oktober heeft de OVAM het eerste gefaseerd BSP conform verklaard waarbij de start van de saneringswerken moet plaatsvinden vóór 1 mei 2023. In deze conform verklaring heeft OVAM aan 3M opgelegd om een draaiboek op te stellen voorafgaand aan de saneringswerken, dat als onderdeel van het kwaliteitsplan moet ingediend worden.

  Dit draaiboek moet tegemoetkomen aan opmerkingen en bezwaren die door verschillende partijen zijn overgemaakt aan de OVAM tijdens het openbaar onderzoek van het eerste gefaseerd BSP (onderwerp van bovenvermelde conform verklaring).

  Zoals ook aangegeven in het conformiteitsattest is dit globale draaiboek de basis voor een perceel specifiek draaiboek. Een dergelijk perceel specifiek draaiboek zal opgemaakt worden voor elk perceel dat gesaneerd moet worden en maakt deel uit van het perceel dossier, waar naast dit draaiboek ook alle relevante informatie met betrekking tot het specifiek te saneren perceel in zal bewaard worden, zoals onder andere kwaliteit van de gebruikte aanvulgrond, resultaat van het grondstaal dat na sanering genomen is op het perceel, resultaten nazorg, etc.

  Draaiboek Sanering Zone 1A ( 6,5 MB)

  Het volledige saneringsvoorstel

  Ter inleiding van het volledig saneringsrapport raden wij aan de niet-technische samenvatting door te nemen. Die geeft een kort overzicht van de PFAS-impact in de bodem van zone 1A, waarop het saneringsrapport van toepassing is. U vindt er ook de voorgestelde saneringen voor elk type van grondgebruik. Tot slot kan u daarin kort het proces lezen dat is gevolgd om tot de geselecteerde methode van sanering te komen, samen met een commentaar op mogelijke problemen, optimalisatie en efficiëntie bij de implementatie van de sanering.

  Niet-technische samenvatting (303 KB)

  Meer gedetailleerde informatie vindt u in het volledige rapport, inclusief bijlagen. Het rapport zelf bestaat uit een inleiding, het conceptueel site model bodemsanering, een samenvatting van relevante bodemsaneringsconcepten, een multicriteria-analyse, en de uitwerking van de geselecteerde bodemsaneringsvariant.

  Rapport saneringsvoorstel (3,7 MB)

  Multicriteria analyse (993 KB)

  Vergunningstechnische bijlage (385 KB)

  Kaarten (84,6 MB)

  Administratieve bijlage (484 KB)

  Overige bijlagen (24,9 MB)

  Gids voor eigenaars en gebruikers (Annex 13)

  De onderstaande gids over het bodemsaneringsproject voor eigenaars en gebruikers is opgesteld om u te helpen bij het navigeren door het saneringsvoorstel.

  De gids bevat een samenvatting van het saneringsrapport voor zone 1A en verwijzingen naar de secties van het rapport waar volledige details kunnen worden geraadpleegd. Ook inbegrepen is een "Bevolkingsgids voor het uitgraven van verontreinigde grond", die een nuttige samenvatting geeft van hoe een typisch afgravingsproject wordt uitgevoerd.

  Gids voor landeigenaren en landgebruikers (2 MB)

  Goedkeuring gefaseerd bodemsaneringsproject

  De OVAM heeft het plan van 3M Belgium om zone 1A te saneren goedgekeurd en heeft daarbij aan 3M Belgium een aantal voorwaarden opgelegd. Dit besluit en het hiervoor gevolgde proces is terug te lezen in het conformiteitsattest van de OVAM.

  Conformiteitsattest gefaseerd bodemsaneringsproject (1,6 MB)


Wat is PFAS en hoe worden ze gebruikt?

PFAS staat voor een grote groep van stoffen op basis van poly- en perfluoralkylstoffen. De groep omvat verschillende categorieën en klassen van stabiele chemicaliën en materialen met handige eigenschappen: olie- en waterafstotend, temperatuurvast, bestand tegen chemicaliën, vuur en elektrisch isolerend.

De sterkte van de koolstof-fluorbinding zorgt evoor dat de resulterende stoffen niet gemakkelijk afbreken. Met die kenmerken vervullen PFAS essentiële functies bij de productie van elektronische apparatuur, zoals gsm’s, tablets en halfgeleiders. Daarnaast gaan ze ook besmetting tegen bij producten zoals chirurgische schorten en pakken. Ook bij vliegtuigen en emissiearme voertuigen wordt een beroep gedaan op PFAS-technologie.

De eerste commerciële productieprocessen voor PFAS dateren uit de jaren veertig van de vorige eeuw. In de jaren vijftig gebruikt 3M die processen om uiteenlopende PFAS te gaan produceren, waaronder PFOS, een stof van de PFAS-familie die in verschillende producten gebruikt werd.

In Zwijndrecht is 3M gestopt met de productie van PFOS-verbindingen in 2002. De historische bodemverontreiniging in Zwijndrecht bestaat grotendeels uit PFOS. Dat is de verontreiniging die we nu aanpakken. Tegelijk innoveren we ook steeds onze productieprocessen om onze PFAS-uitstoot tot een minimum te herleiden.

Onderzoek door 3M en externe instanties toont niet aan dat de huidige en vroegere concentraties van PFAS nadelige gezondheidseffecten veroorzaken op mensen. Hier vindt u meer informatie over PFAS en onze gezondheid en hoe 3M objectief wetenschappelijk onderzoek aanmoedigt.


We saneren

3M Belgium voert het lopende beschrijvend bodemonderzoek uit onder supervisie van de OVAM en zullen saneringsmaatregelen uitvoeren verdeeld over meerdere zones. Een eerste bodemsaneringsproject voor zone 1A is reeds door de OVAM goedgekeurd. Dit is het gebied tussen de E34 in het noorden, de Polderstraat in het oosten en het zuiden en de Molenstraat in het westen.

3M kondigde reeds extra investeringen aan om proactief remediërende maatregelen te nemen in Zwijndrecht om de historische verspreiding van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) aan te pakken. Hiertoe hebben we een overeenkomst met het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, OVAM en de VMM ondertekend met een investeringsbedrag van 571 miljoen euro. 3M zal saneringstermijnen en -acties bekend maken, en waar mogelijk versnellen. De hele sanering zal steeds in samenwerking met de bevoegde overheden worden afgewerkt.

We verminderen onze lozingen verder

We hebben onze PFAS-lozingen al aanzienlijk verminderd. Wij hebben ingestemd met tussentijdse lozingsbeperkingen en investeren meer dan 115 miljoen euro om de lozingen nog verder te beperken door controletechnologieën en operationele wijzigingen te installeren en toe te passen die tot reducties leiden.


3M deelt informatie

We vinden het belangrijk om openlijk te communiceren met de betrokken partijen. We hebben dan ook vrijwillig heel wat gedetailleerde documenten gedeeld over onze productieprocessen, de kwaliteit en kwantiteit van onze emissies en afvalwaterlozingen en de beschikbare behandelingstechnologieën. Wij hebben ook stappen ondernomen als er bezorgdheden geuit werden en zelf nieuwe manieren aangereikt om de lozingen verder te beperken. Wij hebben een team van ingenieurs en wetenschappers samengesteld om desgevraagd aanvullende informatie te verzamelen en dat zullen wij blijven doen.

Bewonersvergadering 3 mei 2023

Op 3 mei is een derde bewonersvergadering georganiseerd door 3M Belgium voor bewoners en eigenaars van de percelen in zone 1A. Het onderwerp van deze bewonersvergadering was toelichting geven bij het draaiboek dat is uitgewerkt voor het door OVAM goedgekeurde saneringsproject voor de zogenaamde zone 1A.

In aanwezigheid van de OVAM en samen met vertegenwoordigers van onafhankelijke bodemdeskundige ERM, de Gemeente Zwijndrecht, en de PFAS-Ombudsdienst hebben we meer in detail toelichting gegeven bij de timing en verschillende elementen van het draaiboek dat zal worden gebruikt voor de uitvoering van deze sanering. Vervolgens kwamen ook nog de gemeente en de ombudsdienst aan het woord om hun rol in de saneringswerkzaamheden verder toe te lichten.

 • Download de presentaties zodat u alles in detail kunt bekijken. Het pdf-document bevat de presentatie van ERM en 3M mbt het draaiboek voor zone 1A; de presentatie van de Gemeente Zwijndrecht over de gemeentelijke rol; en de presentatie van PFAS-ombudsdienst over hun rol en nuttige informatie.


 • Bekijk de bewonersvergadering van 3 mei 2023


Bewonersvergadering 30 november 2022

3M Belgium heeft op 30 november eigenaars van de percelen in zone 1A terug bij elkaar gebracht om zo goed mogelijk duiding te geven over het aanpakken van de PFAS-verontreiniging en het verbeteren van de kwaliteit van zone 1A.

Tijdens deze tweede bewonersvergadering, in aanwezigheid van de PFAS-coördinator Karl Vrancken en samen met vertegenwoordigers van de Gemeente Zwijndrecht, onafhankelijke bodemdeskundige ERM, en de OVAM, hebben we onze buren verder geïnformeerd over hoe zij op de hoogte kunnen blijven van de saneringswerkzaamheden zowel in de omgeving als op de site van 3M zelf, waarbij we in lijn met de huidige kennis en wetenschap remediërende maatregelen nemen die een positieve impact op onze gemeenschap hebben en ons gezamenlijk doel helpen bereiken.

 • Download de presentaties zodat u alles in detail kunt bekijken. Het pdf-document bevat de presentatie van de OVAM mbt de beslissing over saneringsplan zone 1A; de presentatie van de Gemeente Zwijndrecht over de gemeentelijke rol; en de presentatie van bodemdeskundige ERM en 3M over de bodemsanering in zone 1A en het stappenplan.


 • Bekijk de bewonersvergadering van 30 november 2022


Bewonersvergadering 1 juni 2022

Tijdens de eerste bewonersvergadering omtrent het saneringsproject in Zwijndrecht heeft 3M Belgium het saneringsplan voor de oranje zone voorgesteld zoals dit 1 juli werd ingediend. Vervolgens heeft 3M haar voorgestelde actieplan voor sanering geactualiseerd in overleg met de betrokken overheden, waaronder de OVAM en het Departement Omgeving.

Met betrekking tot het plan zoals ingediend op 1 juli heeft 3M, samen met de gemeente Zwijndrecht, de OVAM, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de bodemdeskundige ERM informatie gedeeld en antwoord gegeven op zoveel mogelijk vragen. Zowel het presentatiemateriaal als het antwoord op veelgestelde vragen kunt u hier terugvinden. Hoewel het saneringsplan geactualiseerd is, is onderstaande informatie grotendeels nog van toepassing.

 • Download de presentaties zodat u alles in detail kunt bekijken. Het pdf-document bevat de presentatie van bodemdeskundige ERM en 3M waarin het saneringsproject wordt voorgesteld; de presentatie van de OVAM waarin het beschrijvend bodemonderzoek en bodemattesten worden uitgelegd; en de presentatie van AZG over PFAS en gezondheid.


 • Bekijk de bewonersvergadering van 1 juni 2022


Veelgestelde vragen

U hebt als bewoner van Zwijndrecht voor en tijdens de bewonersvergadering van 1 juni 2022 een aantal vragen gesteld. Wij hebben een eerste reeks gebundeld en zullen antwoorden op veel gestelde vragen blijven aanvullen waar nodig. Onderstaande vragen en antwoorden richten zich alvast op een perimeter van ongeveer 1,55 vierkante kilometer, de zogenaamde oranje zone, zoals voorgesteld in het saneringsplan dat op 1 juli werd ingediend.

De OVAM heeft op 7 april 2022 aan 3M opgelegd om bijkomend onderzoek uit te voeren voor de gele zone. Dit rapport zal de verontreiniging nog verder afperken en verdere info geven mbt de noodzaak tot uitvoering van bodemsaneringswerken.

Op dit ogenblik kunnen we nog niet meer info geven over de eventuele sanering binnen de zone 1B en de gele zone. Het is aan de bodemsaneringsdeskundige aangesteld door 3M om dit verder uit te werken in het bodemsaneringsproject.


Hoe zien de saneringswerken in mijn tuin eruit?

De saneringswerken zullen per zone uitgevoerd worden, waarbij naar verwachting 10 tot 15 percelen tegelijk aangepakt zullen worden voor een zo effectief en efficiënt mogelijke werkwijze met zo min mogelijk hinder voor de bewoners. Ook de tuinen van gesloten woningen zullen worden gesaneerd. Indien noodzakelijk kan bijvoorbeeld met een kraan het benodigd materieel over de woning worden getild.

Meer informatie hierover vindt u in deze brochure die opgesteld is voor bewoners van zone 1A, waar de saneringswerken zullen starten.

Een milieukundig begeleider van de bodemsaneringsdeskundige zal de werken continu opvolgen.

Hoe wordt er gezorgd dat de geplande bodemsanering voldoende is?

Wat gaat er precies op de bodemattesten staan na sanering?

Na het uitvoeren van de bodemsaneringswerken zal er nog sprake zijn van een restverontreiniging. Het zal niet mogelijk zijn om alle verontreiniging volledig te verwijderen van een perceel.

Op een bodemattest worden alle uitgevoerde bodemonderzoeken vermeld met betrekking tot het kadastraal perceel. Na de saneringswerken zullen nieuwe bodemattesten opgemaakt worden waarop ook zal vermeld staan dat er een sanering is uitgevoerd. Deze zullen gebruikt kunnen worden bij een overdracht/verkoop.

Hoe zien de gebruiksadviezen eruit?

Gebruiksadviezen geven advies over het mogelijk gebruik van een grond met bodemverontreiniging. Gebruiksadviezen worden op het bodemattest vermeld zodat de (toekomstige) eigenaar of gebruiker van een grond gesensibiliseerd en bewust gemaakt wordt van de mogelijke impact van de aanwezige bodemverontreiniging.

De eerste keer dat gebruiksadviezen op het bodemattest kunnen komen is na de indiening van het bodemonderzoek en de beoordeling ervan door de OVAM.

Na de definitieve bodemsanering worden deze gebruiksadviezen opnieuw geëvalueerd en eventueel aangepast. Mogelijks kunnen er na de uitvoering van bodemsaneringswerken nog altijd gebruiksadviezen gelden.

Meer informatie over gebruiksadviezen vindt u hier.

Zal ik financiële compensatie ontvangen?

We verwachten dat uw eigendom zijn waarde behoudt, precies door de uitvoering van de bodemsaneringswerken.

Het is ook zo dat zowel huidige eigenaars als potentiële nieuwe eigenaars geen kosten hoeven te maken voor het bodemonderzoek en/of een eventuele sanering.

Kosten gelinkt aan grondverzet blijven wel voor rekening van diegene die het grondverzet laat uitvoeren. Dit geldt eveneens voor alle andere locaties in Vlaanderen waarop een bodemverontreiniging aanwezig is.

Gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen worden niet financieel gecompenseerd.

Wat doe ik bij grondverzet of bemaling?

Er is een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht voor grondverzet binnen de oranje zone dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken, zoals bijvoorbeeld graafwerken voor (ver)bouwen. Meer informatie vindt u hier.

Iedere bewoner kan in afwachting van de sanering nog steeds werken in de grond uitvoeren mits daarvoor de toelating / vergunning bekomen wordt die daarvoor eventueel noodzakelijk zou zijn en met inachtname van de voorwaarden die daarin staan opgenomen.

Zal ik na de saneringswerken grondwater kunnen gebruiken?

Het verbod op het gebruik van grondwater zoals vermeld in de no regret-maatregelen zal behouden blijven na de saneringswerken. Een overzicht van de no regret-maatregelen in Zwijndrecht vindt u hier.

Zal PFOS mijn gezondheid schaden?

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd gedurende decennia toont niet aan dat PFOS bij mensen schade veroorzaakt bij de huidige of vroegere concentratieniveaus. Hier vindt u de meest recente feiten over PFAS en onze gezondheid.

Verdere informatie zoals de no regret-maatregelen die gelden voor Zwijndrecht vindt u hier, en de gebruiksadviezen van de OVAM vindt u hier. Voor vragen met betrekking tot PFAS en gezondheid kunt u zich wenden tot het Agentschap Zorg en Gezondheid of de OVAM, beiden te bereiken per mail via PFAS@vlaanderen.be.

Hoe communiceert 3M over de saneringswerken?


Persberichten

Hieronder vindt u een overzicht van alle mededelingen en persberichten over de PFAS-problematiek in Zwijndrecht sinds augustus 2021.

Wij vragen aan alle mediavertegenwoordigers om contact op te nemen met zwijndrechtInfo@mmm.com voor toekomstige vragen. 3M Zwijndrecht Communications zal uw vraag bekijken en binnen een redelijke termijn een gepast antwoord geven.


Neem contact op

 • Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Verzenden

Excuses.

Er ging iets fout. Probeer het later opnieuw.

Bedankt.

We hebben je verzoek ontvangen.


 • 3M in Zwijndrecht

  3M produceert op haar site in Zwijndrecht een aantal producten die belangrijk zijn voor het dagelijks leven.

  Validation Lab 3M Zwijndrecht

  Bij de productie in Zwijndrecht onderscheiden wij vier productgroepen:


  • halffabricaten, die verder verwerkt worden in bijvoorbeeld lijmen die u terugvindt in industriële verlijmingen maar ook in consumptieproducten zoals plakband of medische pleisters
  • hoogwaardige synthetische rubbers voor onder meer de auto- luchtvaart- en chemische industrie
  • inerte vloeistoffen, die essentieel zijn voor de productie van halfgeleiders en koelmiddelen voor de elektronica-industrie, zeg maar de chipindustrie
  • water- en vuilwerende coatings, die bijvoorbeeld in beschermingskledij worden verwerkt
 • 3M is een innovatiebedrijf.

  Investeringen in R&D zijn de 'hartslag van 3M'. Wetenschap en technologie kunnen helpen een oplossing te bieden voor de uitdagingen op deze wereld, of het nu gaat om gezondheidszorg, milieu of voedselveiligheid. Die investering met vraaggericht industrieel onderzoek gericht op duurzaamheid, veiligheid en gezondheid brengt ons elk jaar meer dan 3.000 patenten en een gestage stroom van unieke producten. Zo is door de kennis en ervaring van de lokale onderzoekers en ingenieurs bijvoorbeeld in 2014 in Zwijndrecht een nieuwe productielijn voor solventvrije lijmen gestart.

We hebben in Zwijndrecht ook een West-Europees validatielab voor de biofarma-industrie. Dit labo voert validatietesten uit van filtratieprocessen voor de productie van nieuwe vaccins en antibiotica. Wij simuleren op labschaal het productieproces van de klant en testen of de filter voldoet aan de specifieke vereisten van de klant.

Het 3M Customer Technical Center (CTC) in Zwijndrecht is een modern trainings- en expertisecentrum voor bedrijven en organisaties die willen innoveren, co-creëren en medewerkers willen opleiden. Zij kunnen maar liefst 50 verschillende trainingen volgen op de site, inclusief persoonlijke veiligheid en valbeveiliging.

Samen met technische experts van 3M kunnen bedrijven in het CTC ook werken aan product- en procesinnovatie. Een goede samenwerking met de Belgische industrie en kennisinstellingen is essentieel voor 3M. Zo kunnen we samen blijven innoveren om onze klanten beter van dienst te zijn.

Alle bovengenoemde merken zijn handelsmerken van 3M.

België - Nederlands