3M & PFAS


Hoe pakken we historische PFAS-verontreiniging aan?

3M kondigde in 2000 een vrijwillige uitfasering van bepaalde PFAS (waaronder PFOS en PFOA) aan en informeerde VITO, OVAM en lokale overheden over uitfasering. Bovendien bezorgt 3M hen ook risk assessment en white papers die de stand van de milieutechnische en gezondheidskundige wetenschap weergeven. 3M Zwijndrecht stopte met de productie van PFOS-verbindingen in 2002.

Steeds in overleg met de bevoegde overheden zetten we ons bij 3M in om deze gevolgen van historische productie te beheren. Dit doen we onder meer door ons te baseren op de milieurisicoanalyse die onafhankelijke experten uitvoeren in het kader van een beschrijvend bodemonderzoek. Deze milieurisicoanalyse laat ons toe om een concreet bodemsaneringsplan op te stellen.

 • In 2019 heeft 3M een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige de opdracht gegeven om het beschrijvend bodemonderzoek te actualiseren op vraag van OVAM. Het rapport van de eerste fase van dit beschrijvend bodemonderzoek en de risicoanalyse is begin 2022 ingediend bij OVAM. Als de resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek remediëringsmaatregelen vereisen zal OVAM de vervolgstappen bepalen.
 • 3M heeft toegezegd om de verspreiding aan te pakken van de historische PFAS-contaminatie in de directe omgeving van de site in Zwijndrecht. Dit doen we in de eerste fase van het lopende beschrijvend bodemonderzoek, dat als basis zal dienen voor de saneringsmaatregelen van 3M.
 • Voor de nabije omgeving van de fabriek verwacht 3M uiterlijk 1 juli 2022 een bodemsaneringsproject (BSP) bij OVAM in te dienen. Voor de ruimere omgeving wordt naar verwachting uiterlijk 1 december 2022 een BSP ingediend. In tussentijd zet 3M het onderzoek verder om de perimeter van de verontreiniging nauwkeuriger af te bakenen, op verzoek van OVAM, zoals hier beschreven.
 • 3M zal waar mogelijk bepaalde saneringstermijnen en -acties versnellen. De hele sanering zal steeds onder toezicht van de bevoegde overheden worden afgewerkt.

Tijdlijn bodemonderzoek en -herstel in Zwijndrecht

 • 1994-1999 Verkennend bodemonderzoek
 • 1999-2006 Beschrijvend bodemonderzoek, inclusief risicoanalyse voor PFOS
 • 2002 PFOS-productie in Zwijndrecht stopgezet
 • 2007 Periodiek verkennend bodemonderzoek
 • 2008-2009 Opmaak bodemsaneringsplan 3M-terreinen
 • 2010-2011 Start grondwatersanering op de 3M-terreinen, inclusief voortdurende opvolging van de grondwaterkwaliteit
 • 2014 Partiële eindevaluatie goedgekeurd door OVAM
 • 2017-2018 Periodiek verkennend bodemonderzoek op de 3M-terreinen
 • 2019 Start actualiseren van het beschrijvend bodemonderzoek, met meer substanties, nieuwe toxicologische studies, incl. mogelijk geïmpacteerde aangrenzende terreinen
 • Februari 2022: Eerste gefaseerd BBO ingediend – initiële beoordeling van de humane risico-evaluatie voor PFAS in de bodem in residentieel gebied en landbouwgebied
 • Bodemsanering op de bedrijfsterreinen door “Pump & Treat” techniek

  In 2006 heeft een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op de 3M-site in Zwijndrecht. Dit resulteerde in een bodemsaneringsproject dat besproken werd met het lokale bestuur, OVAM, VITO en milieuconsultants, en dat in 2009 werd goedgekeurd door OVAM. Dit omvat in hoofdorde en tot op vandaag, een pump & treat grondwaterzuiveringssysteem op de site dat begeleid wordt door de erkende bodemsaneringsdeskundige ERM onder toezicht van de OVAM via tussentijdse rapporten.

Dit systeem bevat een netwerk met meer dan 10 grondwateronttrekkingsputten voor hydraulische insluiting. Bij dat proces wordt grondwater opgepompt, via een reeks van nauwkeurig bepaalde en aangelegde boorputten. Die verlagen de watertafel, om de natuurlijke beweging van grondwater naar de putten te leiden. Het opgepompte grondwater wordt gereinigd in de waterzuiveringsinstallatie van de site.

Dat proces van hydraulische insluiting wordt opgevolgd via een reeks van bijkomende peilputten, om de efficiënte werking van het onttrekkingsproces te controleren. Er worden op kwartaalbasis grondwaterstalen genomen om de evolutie van de historische verontreiniging op te volgen.

Verstuiving van stof en grond tegengaan

Om eventuele verstuiving van stof en grond vanuit de site naar de omgeving tegen te gaan worden er heel wat maatregelen genomen zoals het bedekken van bepaalde zones (inclusief grondhopen) met gravel of folie, bevochtiging, beplanting middels hydroseeding en reiniging van straten.

Buiten de site saneren

Het remediëringsplan wordt bepaald op basis van het lopende bodemonderzoek. OVAM beoordeelde het verslag van het eerste gefaseerd, beschrijvend bodemonderzoek (BBO) voor de PFAS-verontreiniging in Zwijndrecht van de erkende bodemsaneringsdeskundige van 3M. In dat onderzoek werd de verontreiniging in het vaste deel van de aarde onderzocht in de woon- en landbouwgebieden in Zwijndrecht en Beveren.

 • Ter duiding van het voorgestelde remediëringsplan werd op 1 juni 2022 een eerste bewonersvergadering gehouden in Zwijndrecht. Hier werd informatie gedeeld over de status van het geplande saneringsproject en investeringen van 3M ter ondersteuning hiervan. Daarnaast waren bewoners in staat vragen te stellen aan de Gemeente Zwijndrecht, de OVAM, AZG, alsmede 3M en bodemexpert ERM. De presentaties vindt u hier.

Eerste fase van remediëringsplan wordt versneld

3M heeft toegezegd om de verspreiding aan te pakken van de PFAS-producten die het bedrijf vroeger in haar vestiging in Zwijndrecht produceerde. Een erkende externe bodemsaneringsdeskundige heeft onlangs versneld een eerste deel van een nieuw beschrijvend bodemonderzoek afgerond, dat als basis zal dienen voor de saneringsmaatregelen van 3M op het terrein en in de omgeving.

3M zal waar mogelijk bepaalde saneringstermijnen en -acties versnellen. De hele sanering zal steeds onder toezicht van de bevoegde overheden worden afgewerkt.

Oosterweel

Ter ondersteuning van de Oosterweel werkzaamheden is 3M akkoord gegaan met het veilig opbergen van 130,000 m³ aan PFAS-geïmpacteerde grond in een berm op haar terrein. 3M zou de kosten dragen voor het beheer op lange termijn van de berm. We laten onafhankelijke experten ook een risicobeoordeling uitvoeren om te garanderen dat dit project veilig verloopt.

De verontreinigde grond plaatselijk isoleren of bergen is internationaal een vaak gehanteerde toepassing. De aanleg van deze berm maakte deel uit van een overeenkomst tussen 3M en Lantis (toen BAM), bouwheer van de Oosterweelwerken.

Voorlopig is de overdracht van de gronden stopgezet door de uitspraak van de Raad van State.

Daarnaast zijn ook een thermische behandeling en fysicochemische reiniging van de verontreinigde grond succesvol gebleken als saneringstechniek. Meer hierover vindt u op de websites van OVAM en Vlaanderen.


Hoe beheren we PFAS in onze huidige productieprocessen

Bij 3M blijven we ons inzetten om onze emissiebronnen van PFAS te herleiden tot een minimum. Daarvoor maken we niet alleen gebruik van de meest recente technieken maar blijven we ook continu naar nieuwe oplossingen zoeken. Ook werken we samen met VITO en andere agentschappen om mogelijke emissiebronnen te helpen identificeren en controleren.

We maken gebruik van thermische oxidatie, welke een bewezen techniek is om PFAS-emissies te beheren. Bij dit proces worden stoffen een bepaalde tijd verhit op een hoge temperatuur waardoor ze oxideren tot andere stoffen. Deze uitstoot wordt maandelijks opgemeten door een extern labo zodat we de stoffen die onze gebouwen verlaten nauw in de gaten kunnen houden.

PFOS wordt al 20 jaar niet meer door onze site in Zwijndrecht geproduceerd.

Kwaliteitsverbetering van productieafvalwater van de site

3M investeert 115 miljoen euro in technologieën om proceslozingen nog beter te controleren. Op die manier willen we een sterk milieubeheer uitwerken en de duurzaamheid van de site verbeteren.

Dit houdt onder meer in dat we de bestaande afvalwaterbehandelingstechnologie nog verder zullen optimaliseren. We investeren in aanvullende technologieën om tegen 2024 meer dan 99% van de PFAS uit het geloosde afvalwater te halen. Om de steeds lager wordende concentraties te kunnen meten in het effluent, is zeer nauwkeurige analyseapparatuur vereist. 3M zet ook hierop in, om proactief enkele parameters zorgvuldig te kunnen opvolgen.

Dit plan maakt deel uit van onze bestaande milieu-investeringen en ook van een wereldwijde en eerder aangekondigde investering van ongeveer 1 miljard dollar voor de komende 20 jaar. Deze investering zorgt ervoor dat we versneld de volgende doelstellingen halen: koolstofneutraliteit tegen 2050, 25% minder water verbruiken, na productie zuiverder water teruggeven aan het milieu door onder meer het verminderen van de PFAS-emissies met 99%.

Suez mobiele filtratiebrug

3M installeerde in 2021, in samenwerking met watertechnologiebedrijf Suez, een nieuwe mobiele filtratiebrug die de PFAS-lozingen met 90 procent vermindert. Het systeem vormt een aanvulling op de bestaande technieken om PFAS uit het water op de site te verwijderen en werkt met een combinatie van granulaire actieve kool, ultrafiltratie, omgekeerde osmose en ionenuitwisseling om PFAS in filtratiematerialen op te vangen zodat ze verwijderd kunnen worden.

Wenst u meer info over de technologie die Suez en 3M gebruiken om deze reducties in afvalwater te bereiken, klik hier.

Ook het regenwater wat op onze site terecht komt, en daar mogelijk PFAS opneemt, wordt opgevangen en behandeld met granulaire actieve kool (GAC), om restconcentraties PFAS in de koolstof te absorberen en zo de lozing ervan in het milieu te vermijden. Om stormwater op te vangen zijn er buffer-eenheden aanwezig.

Voor meer informatie over de kwaliteit van drinkwater kunt u terecht op de website van de Vlaamse overheid.


PFAS en onze gezondheid

Bevolkingsonderzoek PFAS bij omwonenden

In de periode juli-augustus 2021 nam het Agentschap voor Zorg en Gezondheid een bloedstaal af bij 796 personen die wonen binnen een straal van 3 km rond de 3M-site in Zwijndrecht. In het serum werden 13 soorten PFAS onderzocht. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op de PFAS-website van de Vlaamse Overheid.

Afnemende PFOS-concentraties bij mensen

De aanwezigheid van PFOS in het bloed van mensen neemt af. Verschillende studies die gedurende 15 jaar werden uitgevoerd door bloedstalen te vergelijken van de bevolking van de VS, Vlaanderen en lokaal in Zwijndrecht en ook bij onze eigen werknemers tonen dit aan.

Onderzoek naar de gezondheidseffecten van PFAS

Onderzoek door 3M en externe instanties toont niet aan dat de huidige en vroegere concentraties van PFAS nadelige gezondheidseffecten veroorzaken op mensen. In het kader van deze studies werden ook onze eigen werknemers wereldwijd uitvoerig onderzocht– ook in Zwijndrecht. Zij werden in principe blootgesteld aan aanzienlijk hogere concentraties dan de algemene bevolking.

 • De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) meldde in 2020 in haar advies dat studies van mensen die in hun beroepsleven of via het milieu waren blootgesteld aan PFOS en PFOA "onvoldoende aanwijzingen gaven dat PFOS en PFOA kankerverwekkend zouden zijn bij mensen.” De EFSA merkte ook op dat dit standpunt overeenkomt met de conclusie van het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek over PFOA.
 • Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft verklaard dat er over het algemeen een "beperkt bewijs is bij mensen voor de carcinogeniteit van perfluoroctaanzuur (PFOA)".
 • Het U.S. Centers for Disease Control's Agency for Toxic Substances and Disease Registry verklaart: "Een groot aantal epidemiologische studies heeft het vermogen van perfluoralkylen om nadelige gezondheidseffecten te veroorzaken onderzocht." Het agentschap concludeerde:"Hoewel in veel studies statistisch significante verbanden werden gevonden tussen serumniveaus van perfluoralkylen en nadelige gezondheidseffecten, waren de bevindingen niet consistent over alle studies heen." "De beschikbare studies bij mensen hebben een aantal potentiële bronnen van toxiciteit kunnen identificeren maar er werd geen oorzakelijk verband vastgesteld voor geen enkele van deze effecten en de effecten zijn niet consistent in alle studies teruggevonden".

De gezondheid van onze medewerkers

Studies bij 3M-werknemers – ook in Zwijndrecht - die doorgaans een hogere blootstelling aan deze materialen hebben dan de algemene bevolking, tonen geen negatieve gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan PFOS. De gezondheid en het welzijn van onze werknemers zijn een topprioriteit voor ons en we houden vast aan onze programma's om de gezondheid van onze PFAS-productiemedewerkers en onze gepensioneerden op te volgen.

Sinds 2000 zijn in totaal 8 bloedmonitoring campagnes uitgevoerd bij onze (ex-)medewerkers. De recentste campagne dateert van 2021. Het lange termijn onderzoek leert ons dat de PFOS-serum concentraties in het bloed van onze (voormalige) werknemers met ongeveer 92% zijn gedaald over die periode van 21 jaar. Daarnaast werd ook een vergelijkende studie gemaakt tussen het 3M labo in St-Paul en VITO. Deze studie leert ons dat de resultaten van beide labo’s zeer vergelijkbare waarden opleveren.


Mededelingen

Wij vragen aan alle mediavertegenwoordigers om contact op te nemen met ZwijndrechtInfo@mmm.com voor toekomstige vragen. 3M Zwijndrecht Communications zal uw verzoek bestuderen en binnen een redelijke termijn een gepast antwoord geven.
 • Mededeling van 3M - 1 april 2022

  We blijven ons engageren voor onze buurtbewoners en de lokale gemeenschappen in Zwijndrecht. Met de tegemoetkoming voor de landbouwers boeken we opnieuw een belangrijke stap voorwaarts," zei Rebecca Teeters, senior vice president verantwoordelijk voor PFAS-beheer bij 3M. "We willen verder bouwen op dit momentum voor de toekomst, en hiermee herbevestigen dat 3M haar verplichtingen nakomt en maatschappelijk verantwoord onderneemt.

  Mededeling van 3M – 30 maart 2022

  3M investeert verder in verantwoord milieubeheer in Zwijndrecht

  3M kondigde vandaag een extra investering van 150 miljoen euro aan om proactief remediërende maatregelen te nemen in Zwijndrecht om de historische verspreiding van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) aan te pakken. Dit komt boven op de investeringen en maatregelen die het bedrijf reeds nam om de emissies van PFAS verder te verminderen, door te gaan met niet-PFAS-gerelateerde productie, en eerder stilgelegde PFAS-gerelateerde productieprocessen te kunnen heropstarten.

  "We willen constructief samenwerken met de Vlaamse overheid om tegemoet te komen aan de bezorgheden van alle belanghebbenden. Vandaag is een nieuwe, belangrijke stap voorwaarts in het nakomen van een aantal van onze beloften ten aanzien van de omwonenden van onze site in Zwijndrecht maar ook ten aanzien van alle Vlamingen," aldus 3M voorzitter en CEO, Mike Roman.

  “Deze investeringen zullen ons helpen om ons milieubeheer te verbeteren en te zorgen voor stabiliteit op langere termijn voor de activiteiten van 3M in België. De niet-PFAS-gerelateerde productie blijft doorlopen en we gaan door met het heropstarten van de PFAS-gerelateerde productieprocessen in overeenstemming met de opgelegde veiligheidsmaatregelen,” voegde Roman eraan toe. “We gebruiken state of the art milieutechnologie onder meer om luchtemissies te beperken en PFAS in water op te vangen, te verwijderen en te behandelen. Wij werken nauw samen met de bevoegde overheden en deze investeringen zullen ons op weg helpen om stilgelegde processen weer operationeel te maken en essentiële producten vanuit Europa terug aan onze klanten te kunnen leveren.”


  • Aanpak van historische PFAS-activiteit
   3M heeft toegezegd om de verspreiding aan te pakken van de PFAS-producten die het bedrijf vroeger in haar vestiging in Zwijndrecht produceerde. Een erkende externe bodemsaneringsdeskundige heeft onlangs een eerste deel van een nieuw beschrijvend bodemonderzoek afgerond, dat als basis zal dienen voor de saneringsmaatregelen van 3M op het terrein en in de omgeving.
   De kosten van deze initiële saneringsmaatregelen worden momenteel geraamd op 150 miljoen euro. 3M zal waar mogelijk bepaalde saneringstermijnen en -acties versnellen. De hele sanering zal steeds onder toezicht van de bevoegde overheden worden afgewerkt. 3M verwacht om in het eerste kwartaal van 2022 een provisie te boeken voor de inschatting van de kost van deze saneringsfase, en deze weer te geven als een aanpassing in de resultaten, gecorrigeerd voor bijzondere posten.
  • Wij komen onze verplichtingen na
   Zoals bij haar andere productiefaciliteiten, blijft 3M PFAS-lozingen verminderen in Zwijndrecht. 3M heeft een afvalwaterzuiveringssysteem ontwikkeld en in gebruik genomen dat de PFAS-lozingen aanzienlijk verminderd heeft. Daarnaast blijft het bedrijf samenwerken met de bevoegde overheden om de wijziging van de lozingsvergunning voor afvalwater, die de productie beïnvloeden, op een correcte wijze toe te passen, zoals aangekondigd in het 2021 10-K* rapport dat aan de SEC (U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) werd overgemaakt. 3M voert ook proceswijzigingen door en implementeert aanvullende milieutechnologieën die de luchtemissies verminderen.
  • Ondersteuning van de inwoners van Zwijndrecht 3M engageert zich ook om onze buurtbewoners en de lokale gemeenschappen te ondersteunen. Om landbouwers alvast voort te helpen die financieel getroffen werden door de no-regret maatregelen, heeft 3M samengewerkt met de Vlaamse overheid en de landbouworganisaties om een tegemoetkomingsregeling op te zetten. Dit proces is aan de gang en in de komende weken zullen tientallen landbouwbedrijven een betaling ontvangen.

  Uit deze plannen blijkt eens te meer het engagement van 3M op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wereldwijd verantwoordelijk milieubeheer. 3M is eenzelfde engagement ook aangegaan op andere locaties in de Verenigde Staten en Duitsland. Meer informatie op www.3M.com/PFAS.

  *A required public filing with the Securities and Exchange Commission in the United States
  Forward Looking Statements
  This press release contains forward-looking information about 3M's financial results and estimates and business prospects that involve substantial risks and uncertainties. You can identify these statements by the use of words such as "anticipate," "estimate," "expect," "aim," "project," "intend," "plan," "believe," "will," "should," "could," "target," "forecast" and other words and terms of similar meaning in connection with any discussion of future operating or financial performance or business plans or prospects. Among the factors that could cause actual results to differ materially are the following: (1) worldwide economic, political, regulatory, international trade and other external conditions and other factors beyond the Company's control, including natural and other disasters or climate change affecting the operations of the Company or its customers and suppliers; (2) risks related to public health crises such as the global pandemic associated with the coronavirus (COVID-19); (3) foreign currency exchange rates and fluctuations in those rates; (4) liabilities related to certain fluorochemicals, including lawsuits concerning various PFAS-related products and chemistries, and claims and governmental regulatory proceedings and inquiries related to PFAS in a variety of jurisdictions; (5) legal proceedings, including significant developments that could occur in the legal and regulatory proceedings described in the Company's Annual Report on Form 10-K for the year ended Dec. 31, 2021, and any subsequent quarterly reports on Form 10-Q (the "Reports"); (6) competitive conditions and customer preferences; (7) the timing and market acceptance of new product offerings; (8) the availability and cost of purchased components, compounds, raw materials, energy (including oil and natural gas and their derivatives) and labor due to shortages, increased demand and wages, logistics, supply chain interruptions or manufacturing site disruption (including those caused by natural and other disasters and other events such as government actions); (9) unanticipated problems or delays with the phased implementation of a global enterprise resource planning (ERP) system, or security breaches and other disruptions to the Company's information technology infrastructure; (10) the impact of acquisitions, strategic alliances, divestitures and other unusual events resulting from portfolio management actions and other evolving business strategies, and possible organizational restructuring; (11) operational execution, including scenarios where the Company generates fewer productivity improvements than estimated; (12) financial market risks that may affect the Company's funding obligations under defined benefit pension and postretirement plans; (13) the Company's credit ratings and its cost of capital; and (14) tax-related external conditions, including changes in tax rates, laws or regulations. Changes in such assumptions or factors could produce significantly different results. A further description of these factors is located in the Reports under "Cautionary Note Concerning Factors That May Affect Future Results" and "Risk Factors" in Part I, Items 1 and 1A (Annual Report) and in Part I, Item 2 and Part II, Item 1A (Quarterly Reports), as updated by applicable Current Reports on Form 8-K. The information contained in this press release is as of the date indicated. The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements contained in this press release as a result of new information or future events or developments.

  Mededeling van 3M – 29 maart 2022

  We zijn het, met het meeste respect voor de werkzaamheden van de onderzoekscommissie PFAS-PFOS, oneens met de beschrijving door deze onderzoekscommissie van 3M's staat van dienst op het gebied van milieubeheer en activiteiten. Nu is het echter van belang om manieren te vinden om deze zaken constructief en gezamenlijk op te lossen.

  We hebben al belangrijke maatregelen ondernomen om PFAS-gerelateerde onderwerpen in België aan te pakken:

  • We hebben geïnvesteerd in het verzamelen van de nodige informatie via een onafhankelijk gevoerd beschrijvend bodemonderzoek, dat zal helpen bij het nemen van toekomstige herstelmaatregelen, die 3M financieel zal dragen.
  • We hebben innovatieve technologieën ontwikkeld en geïnstalleerd om procesemissies te reduceren, waaronder het terugdringen van PFAS-lozingen tot 0,1 microgram per liter of minder voor bepaalde PFAS, zoals PFOS, PFOA en FBSA.
  • Wij hebben alle gevraagde staalnames en analyses van onze activiteiten uitgevoerd, gegevens en informatie van tientallen jaren over luchtemissies verstrekt, uitgebreide informatie gegeven over gekende PFAS uit het verleden en de huidige PFAS in verband met de activiteiten van 3M Zwijndrecht, en nog veel meer.

  Wij zijn vastbesloten met de autoriteiten samen te werken om de resterende problemen te identificeren en aan te pakken, en oplossingen te vinden die ons zullen helpen ook in de toekomst een investeerder en langetermijnpartner van deze gemeenschap te blijven.

  Mededeling van 3M – 29 maart 2022

  In bijlage vindt u een brief aan de inwoners van Zwijndrecht en Vlaanderen, van Mike Roman, CEO van 3M en voorzitter van de raad van bestuur.

  Samen zullen we aan de toekomst bouwen

  Brief aan de redactie van Mike Roman, voorzitter van de raad van bestuur en CEO van 3M

  Beste inwoners van Zwijndrecht en Vlaanderen,
  We zijn hier reeds 50 jaar actief. Met mijn bezoek deze week wil ik jullie, en alle belanghebbenden, duidelijk maken dat 3M hier is als investeerder op lange termijn, en als partner.

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is fundamenteel voor 3M. We zijn hier om onze beloften na te komen, mee te bouwen aan de gemeenschap en vooruit te kijken. Dit is een prioriteit voor onze mensen op de site in Zwijndrecht en dat was ook zo voor mij, toen ik – 20 jaar geleden - in België woonde en werkte. Deze boodschap wil ik graag overbrengen aan de bevoegde overheden van de regio.

  In 2002 zijn we gestopt met de productie van PFOS in Zwijndrecht. We weten dat deze stoffen nog in het milieu aanwezig zijn, en dat pakken we aan. In september 2021 hebben we een investering van 115 miljoen euro aangekondigd om de hoeveelheid PFAS in het afvalwater afkomstig van onze huidige activiteiten verder te verminderen. Tegelijkertijd pakken we de historische PFOS-verspreiding in de bodem en het grondwater, afkomstig van onze operaties van vóór 2002, stelselmatig aan.

  Wij zijn bereid om, wat nodig is, te investeren in remediërende maatregelen, die in overleg met de bevoegde diensten zullen worden bepaald. Ook zullen wij blijven investeren in de best beschikbare technologie ter wereld om PFAS in het milieu en in onze huidige activiteiten terug te dringen.

  We hebben meer dan 300 collega's die met trots in Zwijndrecht werken. Zij spannen zich elke dag in om hoogtechnologische producten uit te denken en te maken die verwerkt zitten in auto’s en vliegtuigen. U leest dit bericht misschien op uw mobiele telefoon. Ook daar en in veel andere elektronische apparaten zitten onze producten verwerkt. Wij kunnen deze technologische evolutie slechts blijven ondersteunen als er duidelijkheid is over de toekomst, en als wij kunnen rekenen op een duurzame samenwerking met de overheid.

  We hebben inderdaad behoefte aan zekerheid op het gebied van regelgeving die een aantal zaken voor ogen heeft: een robuuste milieureglementering in evenwicht met de aanwezige industriële bedrijfsactiviteiten. In mijn gesprekken deze week zal ik duidelijk maken dat wij ons zullen blijven inzetten voor deze doelstellingen, en dat wij alle opgelegde regelgeving zullen respecteren.

  Wij willen dat buurtbewoners, landbouwers, industriëlen en alle belanghebbenden zich comfortabel voelen met onze aanwezigheid. Dit, en onze aandacht voor de impact op het milieu, is uiterst belangrijk voor mij en voor 3M.

  Dat was zo de afgelopen 50 jaar, dat is het vandaag en dat zal het morgen zijn!

  We zullen samen een productieve weg voorwaarts vinden en een toekomst in Zwijndrecht.

  Tot binnenkort.

  Mededeling van 3M – 25 maart 2022

  We hebben de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over ons beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de speciale voorwaarden in de beslissing van Minister Demir over strengere lozingsnormen, ontvangen.

  Zoals we eerder al hebben gemeld, blijft 3M de beslissing over de strengere lozingsnormen strikt naleven en blijft zich ook actief inzetten voor verlaagde lozingslimieten met haar geavanceerde controletechnologie. We blijven verder nauw samenwerken met alle relevante overheden om te zorgen voor rechtszekerheid en stabiliteit van onze bedrijfsvoering.

  Mededeling van 3M – 15 maart 2022

  3M gaat in beroep tegen de aangepaste vergunning omdat die net meer PFAS-emissies zou kunnen teweegbrengen

  Het bedrijf verzet zich niet tegen de verlaging van de PFAS-lozingsnormen

  Zwijndrecht – 15-03-2022 – 3M heeft vandaag beroep aangetekend bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen met betrekking tot de op 8 maart 2022 aangekondigde vergunningswijzigingen omdat die net zouden leiden tot grotere emissies van PFAS. De wijziging, zoals ze nu is opgesteld, zou in de praktijk de aanwezige zuiveringsinstallatie voor grond- en regenwater stilleggen.

  De gewijzigde vergunning:

  • is in strijd met de bestaande wettelijke verplichting van 3M om op haar site grondwater en regenwater te zuiveren met waterbehandelingstechnologie voor PFAS, voordat het naar de Schelde geloosd wordt.
  • biedt, in tegenstelling tot andere bedrijven in Vlaanderen, geen realistische termijn voor 3M om aan de vergunningseisen te voldoen, alle emissies zorgvuldig te onderzoeken en haar zuiveringstechnologie verder te optimaliseren

  Voor alle duidelijkheid, 3M verzet zich absoluut niet tegen de verlaging van de PFAS-lozingsnormen die specifiek in haar vergunningen zijn opgenomen. Integendeel, 3M heeft al technologie en processen geïmplementeerd om de uitstoot van een heel wat PFAS-substanties tot een minimum te beperken. De huidige productie-activiteiten van de site verspreiden ook geen PFOS in het gebied rond Zwijndrecht.

  3M heeft op de site onmiddellijk stappen ondernomen om aan de vergunningswijziging te voldoen. Dit had voor gevolg dat belangrijke productieprocessen werden stilgelegd en kritische producten voor de auto-, halfgeleider- en datacenterindustrie niet kunnen aangeleverd worden. 3M blijft intussen verder zoeken, samen met de relevante overheidsdiensten, naar een oplossing.

  Mededeling van 3M – 12 maart 2022

  Hieronder vindt u een mededeling van 3M in het kader van de klacht wegens belangenvermenging en corruptie die door Minister van Omgeving Zuhal Demir werd ingediend tegen een personeelslid van de milieuinspectie.

  „3M veroordeelt met klem elke aantijging of insinuatie van ongepast gedrag of relatie tussen medewerkers van ons bedrijf en ambtenaren. 3M hanteert strikte ethische regels en processen om te garanderen dat alle interacties met overheden op een wettige en gepaste manier plaatsvinden.“

  Mededeling van 3M – 8 maart 2022

  Wij analyseren op dit moment het besluit van de Minister van Omgeving Zuhal Demir om onze lozingsvergunning aan te passen en schatten de implicaties ervan in voor de werking van de site en de lopende saneringsprojecten. We zullen operationeel blijven en ons aanpassen aan deze nieuwe vergunningsvoorwaarden. Tegelijkertijd blijven wij elke dag vooruitgang boeken in het beperken van onze PFAS-emissies. We hebben al een aantal belangrijke maatregelen genomen op de site in Zwijndrecht om PFAS-lozingen te verminderen, door ondermeer bijkomende technologie voor afvalwaterzuivering. Wij zullen dit blijven doen en we zullen ook nauw blijven samenwerken met alle relevante overheden om oplossingen te vinden voor onze gezamenlijke uitdagingen.

  Mededeling van 3M – 23 februari 2022

  Here vindt u een persbericht van opdrachthouder Prof. K. Vrancken.

  Graag wil 3M het volgende nog toevoegen: “3M is verheugd dat 37 landbouwers en bioboeren van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om de voorgestelde tegemoetkoming aan te vragen en bevestigt dat dossiers die door de stuurgroep worden goedgekeurd en waarvoor de landbouwers het financiële voorstel aanvaarden, snel uitbetaald zullen worden. We blijven hiervoor intensief samenwerken met de landbouwersorganisaties en opdrachthouder Karl Vrancken", zegt Rebecca Teeters, Senior Vice President Fluorochemical Stewardship, 3M.

  Mededeling van 3M – 31 januari 2022

  3M Zwijndrecht werkt samen met wereldleider in watertechnologie Suez om PFAS-lozingen te reduceren

  Nieuwe filtratiebrug kan de PFAS-lozingen de komende maanden met maar liefst 90% terugdringen

  3M houdt haar belofte om de PFAS-lozingen uit haar bedrijfsactiviteiten te verminderen. Naast procesveranderingen die de lozingen al hebben verminderd, werkt het bedrijf nu samen met Suez, een wereldleider in waterbeheertechnologie en installeert een bijkomend afvalwaterbehandelingssysteem dat naar verwachting de PFAS-lozingen van de site tot 90% zal verminderen tegen april 2022¹.

  Wij hebben deze mobiele filtratiebrug opgestart eind december 2021, en zullen ze voortdurend, waar nodig, optimaliseren. Dit systeem vormt een aanvulling op de bestaande technieken om PFAS uit het water op de site te verwijderen, en werkt met een combinatie van granulaire actieve kool, ultrafiltratie, omgekeerde osmose en ionenuitwisseling om PFAS in filtratiematerialen op te vangen zodat ze verwijderd kunnen worden.

  De verwachting is dat dit innovatieve systeem de lozingsnorm van 0,1 microgram per liter zal bereiken voor bepaalde PFAS zoals PFOS, PFOA en FBSA. Dit is 10 keer lager dan de afvalwaterlozingsnorm van 1 microgram per liter voor PFOS en PFOA in de gewijzigde vergunning van 3M Zwijndrecht van oktober 2021. Met dit nieuwe systeem zal 3M Zwijndrecht ook kunnen voldoen aan alle andere lozingsnormen die in de recente vergunningsaanpassing zijn bepaald, en deze zelfs overtreffen.

  “Dit afvalwaterbehandelingssysteem laat zien hoe we met technologie, samen complexe uitdagingen aanpakken. We weten dat we nog meer kunnen doen en we hopen verdere gezamenlijke doelen te kunnen bereiken in dialoog met de betrokken overheden“, aldus Rebecca Teeters, Senior Vice President, Fluorochemical Stewardship. “We zullen blijven doen wat we gezegd hebben: het beheer van PFAS-substanties, afkomstig van de operaties in Zwijndrecht, blijvend versterken, en de overheden en het grote publiek zo goed mogelijk informeren over wat wij doen.“

  “PFAS uit water filteren is wetenschappelijk complex. Samen met de teams van 3M in Zwijndrecht hebben we een PFAS-waterbehandelingstechnologie geïmplementeerd. Onze mobiele filtratiebrug haalt heel wat meer PFAS uit het afvalwater.” zegt Chris Jeffery, Senior VP, SUEZ – Water Technologies & Solutions, Europe, Middle East & Africa. “Wij blijven samen met 3M werken aan de ontwikkeling van een permanentere oplossing op basis van onze vooruitstrevende behandelingstechnologie. We geloven sterk dat deze samenwerking en de gedrevenheid van de teams de toekomstige waterbehandelingsuitdagingen zal aanpakken en oplossen.“

  Wat is de status voor de huidige activiteiten op de site? 90% reductie van PFAS tegen april 2022

  3M implementeert naar schatting 115 miljoen euro aan voorziene technologische investeringen op haar site in Zwijndrecht met één doel voor ogen: de PFAS-lozingen tegen april 2022 met meer dan 90% verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Tegen eind 2024 willen we meer dan 99% van de PFAS uit ons afvalwater verwijderen. Dit staat in ons wereldwijd actieplan om onze afvalwateren proactief te filteren en te zuiveren. Wij willen immers ons milieubeheer op al onze sites dag na dag verbeteren.

  3M-ingenieurs werken gestaag verder met externe deskundigen om nieuwe technologieën te ontwikkelen om PFAS in de lozingen van 3M Zwijndrecht verder te verminderen. Het ontwerp, de bouw, de vergunning, het testen en verifiëren dat deze systemen een aanvaardbare permanente oplossing vormen, vergen tijd. 3M hoopt nog betere waterbehandelingssystemen operationeel te hebben tegen eind 2024.

  3M pakt historische verontreiniging aan

  Terwijl 3M acties onderneemt om de milieu impact van de huidige productie te verminderen, boekt het bedrijf ook vooruitgang bij de aanpak van de historische verspreiding van PFAS. 3M voert momenteel een beschrijvend bodemonderzoek uit, samen met een onafhankelijke bodemdeskundige, zoals formeel vereist door de Vlaamse regelgeving, onder leiding van OVAM. Dit onderzoek moet uitmonden in passende herstelactieplannen die zullen bepalen welke acties 3M zal moeten nemen en betalen. Dit beschrijvend bodemonderzoek zal ook helpen bij het bepalen van de bronnen van mogelijke blootstelling van mensen aan PFOS, zodat deze kunnen worden aangepakt. 3M heeft er zich publiekelijk toe verbonden de nodige herstelmaatregelen uit te voeren op basis van de conclusies van het lopende bodemonderzoeksproces.

  Wenst u meer info over de technologie die Suez en 3M gebruiken om deze reducties in afvalwater te bereiken, klik hier. Meer informatie over PFAS, de toepassingen ervan en de acties van 3M, vindt u op https://engage.3m.com/pfas.

  ¹ Gebaseerd op lozingsdata van Januari tot Juni 2021

  Mededeling van 3M – 17 januari 2022

  Hier vindt u een persmededeling terugvinden van Karl Vrancken, opdrachthouder coördinatie aanpak PFAS-verontreiniging in Vlaanderen. In samenwerking met de Vlaamse regering en de landbouworganisaties heeft 3M zich geëngageerd om de tegemoetkoming voor de impact van de no-regretmaatregelen op de landbouwers te financiëren.

  "We hebben absoluut begrip voor de financiële uitdagingen waarmee sommige van onze buren landbouwers en bioboeren mogelijk geconfronteerd zijn door de no-regret maatregelen die de Vlaamse regering heeft ingesteld naar aanleiding van de PFAS-verontreiniging, en we willen hulp en steun bieden. Voor ons is dit prioritair. Wij waarderen de medewerking van opdrachthouder Karl Vrancken en vertegenwoordigers van de landbouworganisaties die ons hebben geholpen bij de ontwikkeling van dit plan, en hopen verder te blijven samenwerken om bijkomende oplossingen te vinden voor de gezamenlijke uitdagingen", aldus Rebecca Teeters, Senior Vice President Fluorochemical Stewardship bij 3M.

  Mededeling van 3M – 5 november 2021

  Wij zijn teleurgesteld over het arrest van de Raad van State, maar zullen ons houden aan deze beslissing.
  De site van 3M in Zwijndrecht blijft operationeel binnen het kader van de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Ondertussen blijven wij maatregelen nemen om de uitstoot van PFAS verder te verminderen. We blijven ook nauw samenwerken met de overheid om aan te tonen dat we kunnen voldoen aan de eisen van de recent opgelegde veiligheidsmaatregelen.

  Door geavanceerde controletechnologieën hopen wij onze activiteiten, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, spoedig te kunnen heropstarten. Wij zijn vragende partij om samen met de overheid haalbare normen en tijdschema’s voor een heropstart vast te leggen.

  Wij proberen de gevolgen voor onze klanten wereldwijd te beperken en hopen de stilgelegde activiteiten in Zwijndrecht zo snel mogelijk te kunnen hervatten.

  Mededeling van 3M – 31 oktober 2021

  3M heeft bij de Raad van State formeel beroep aangetekend tegen het besluit van de Omgevingsinspectie om veiligheidsmaatregelen op te leggen. Deze maatregelen zouden verhinderen om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu.

  • Wij hebben steeds informatie openlijk gedeeld met de bevoegde autoriteiten over onder meer de activiteiten van 3M Zwijndrecht (inclusief afvalwaterlozingen en luchtemissies), gezondheidswetenschappen en ecotoxicologie, PFAS-bemonsterings- en risicobeoordelingsinformatie. Dat zullen we blijven doen.
  • Wij zijn steeds bereid om de Omgevingsinspectie te ontmoeten om specifieke vragen te helpen beantwoorden.
  • Wij blijven gefocust op samenwerking met de bevoegde autoriteiten om vragen over onze activiteiten te beantwoorden.

  Eerder stemde 3M reeds in met het verlagen van de lozingsnormen. Wij hebben er ook mee ingestemd de best beschikbare controletechnologieën te installeren en operationele veranderingen door te voeren die de best haalbare reducties weerspiegelen. Deze veranderingen kunnen echter slechts worden doorgevoerd met een redelijke overgangsperiode, binnen een wettelijk kader, en in overleg, zodat de gekozen technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen.

  Mededeling van 3M – 30 oktober 2021

  Hoewel we het oneens zijn met de beslissing van de omgevingsinspectie en we nog bepaalde aspecten van de kennisgeving willen onderzoeken, blijven we samenwerken met de bevoegde overheden om alle vragen te beantwoorden. Terwijl de besprekingen verdergaan, leggen wij bepaalde activiteiten tijdelijk stil. Binnen onze globale organisatie kijken we ondertussen hoe we de gevolgen voor onze klanten beperkt kunnen houden en de normale werkzaamheden in Zwijndrecht zo snel mogelijk kunnen hervatten.

  3M wil de milieuwetgeving en algemene regelgeving strict naleven. Informatie over onze activiteiten in 3M Zwijndrecht is beschikbaar in onze milieuvergunning, die samen met de bevoegde autoriteiten werd ontwikkeld. Daarin staat onder meer hoe we afvalwater behandelen voor per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) en restlozingen. Op verzoek van de bevoegde autoriteiten hebben wij hen ook informatie over luchtemissies gegeven.

  Eerder stemde 3M reeds in met lagere lozingsbeperkingen. Wij hebben er ook mee ingestemd de best beschikbare controletechnologieën te installeren en operationele veranderingen door te voeren die de best haalbare reducties weerspiegelen. Deze veranderingen kunnen echter slechts worden doorgevoerd met een redelijke overgangsperiode, binnen een wettelijk kader, en in overleg, zodat de gekozen technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen.

  Mededeling van 3M – 28 oktober 2021

  3M blijft zich inzetten om samen te werken met de bevoegde overheden om alle vragen over de huidige en historische productieactiviteit bij 3M Zwijndrecht te beantwoorden. Wij zullen dit vandaag publiekelijk blijven benadrukken in de discussie met de Omgevingsinspectie.

  De onnauwkeurige verklaringen van deze week zijn niet constructief en verlengen nodeloos het broodnodige debat. Zij brengen de werkgelegenheid, het Oosterweel-project en de Belgische industriële sector onnodig in gevaar. Toch blijven wij geloven dat er mogelijkheden zijn om samen oplossingen te vinden waar we allemaal baat bij hebben.

  We willen eenvoudigweg het beste voor alle partijen - onze lokale gemeenschap, de burgers, het bedrijfsleven in België, de 350 mensen die in onze fabriek in Zwijndrecht werken, en de klanten en vitale industrieën die vertrouwen op de producten die wij maken.

  Laat ons nog eens duidelijk herhalen wat 3M al gedaan heeft en nog gaat doen:

  Informatie delen. 3M heeft vrijwillig heel wat gedetailleerde documenten gedeeld over onze productieprocessen, de kwaliteit en kwantiteit van onze emissies en afvalwaterlozingen en de best beschikbare behandelingstechnologieën. Wij hebben ook onmiddellijk stappen ondernomen als er bezorgheden geuit werden en zelf nieuwe manieren aangereikt om de lozingen verder te beperken. Wij hebben een team van ingenieurs en wetenschappers samengesteld om desgevraagd aanvullende informatie te verzamelen. Dat zullen wij blijven doen.

  Lozingen verminderen. 3M heeft de PFAS-lozingen al aanzienlijk verminderd. Wij hebben ingestemd met tussentijdse lozingsbeperkingen en wij gaan meer dan 100 miljoen euro investeren om de lozingen nog verder te beperken door de best beschikbare controletechnologieën en operationele wijzigingen te installeren en toe te passen die de best haalbare reducties weerspiegelen. Deze veranderingen moeten echter kunnen worden doorgevoerd mits een redelijke overgangsperiode, binnen een bestaand wettelijk kader, en samen met de relevante instanties om vast te stellen welke technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen. Wij hebben de medewerking van de bevoegde autoriteiten nodig.

  Samenwerken ! Het (zelfs tijdelijk) stilleggen van de activiteiten van 3M zou niemand ten goede komen. Banen komen in gevaar, het voltooien van het Oosterweel-project komt in gevaar, vitale industriële bedrijven kunnen niet meer bediend worden. De sluiting van een fabriek zoals 3M in Zwijndrecht zou enorme onzekerheid veroorzaken voor wereldwijde toeleveringsketens en industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaart, transport en halfgeleiderfabricage. Het bedrijfsklimaat in Belgiê en Europa kan ernstig verstoord worden. Wat nog belangrijker is, is dat het beoogde doel om toekomstige blootstelling aan PFAS te voorkomen, hiermee niet zou worden bereikt.

  Op basis van wetenschappelijk bewijsmateriaal zijn wij ervan overtuigd dat de luchtemissies van onze huidige activiteiten niet verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van substanties zoals PFOS in de bloedstalen waar we het vandaag over hebben. Wij werken samen met VITO en andere agentschappen om emissiebronnen te helpen identificeren. 3M zal dit proces uitvoeren.

  Wij betreuren dat dit debat onnodige onrust creëert bij onze werknemers die iedere dag met veel goeie moed naar de fabriek komen, voor de omwonenden die vragen hebben over de toekomst, en voor beleidsmakers die hun kiezers willen dienen. Wij hebben reeds meerdere malen informatie aangereikt gebaseerd op wetenschappelijke studies, ook op onze eigen werknemers, dat perspectief kan bieden in dit debat. Deze wetenschappelijke gegevens tonen geen negatieve gezondheidseffecten aan op mensen aan de vroegere en huidige niveaus.

  Wij willen nogmaals duidelijk maken dat wij:

  • Alle nodige herstelmaatregelen zullen uitvoeren om de PFAS-verontreiniging aan te pakken die nodig zullen zijn op basis van het wettelijk verplichte en lopende beschrijvend bodemonderzoek. Wij zullen de nodige middelen investeren om dit te doen zoals gevraagd wordt.
  • Samenwerken met de bevoegde instanties en informatie delen rond luchtemissies. Wij zullen PFAS-luchtstalen van andere locaties delen om samen te kijken of verdere actie nodig is. We zetten de nodige middelen in om dit proces nauwkeurig en precies uit te voeren maar dit zal enige tijd vergen.
  • We willen zoveel mogelijk informatie delen met omwonenden en beleidsmakers om samen antwoorden te vinden op basis van wetenschap, gegevens en feiten. We hopen op deze productieve manier verder te kunnen gaan.

  Wij willen antwoorden bieden en actie. De hoorzitting van vandaag is een belangrijke gelegenheid om deze onderwerpen te bespreken. Wij kijken uit naar een productieve dialoog.

  Mededeling van 3M – 26 oktober 2021

  We begrijpen dat er vragen zijn over PFAS-waarden in de bloedstalen. We geloven dat wetenschap en feiten de nodige context en nuanceringen kunnen bieden in deze complexe materie.

  Wij hopen een perspectief te bieden en een dialoog aan te gaan met iedereen maar uiteraard in het bijzonder met de mensen die het dichtst bij onze fabriek wonen.

  1. 3M investeert al jaren in medisch onderzoek rond PFAS in het belang van het welzijn van onze werknemers en van de omwonenden.

   We werken al tientallen jaren nauw samen met experten aan een uiterst betrouwbare gegevensbank over de stoffen die wij gebruiken in onze producten. Onderzoek door 3M en externe instanties toont niet aan dat de huidige en vroegere concentraties van PFAS nadelige gezondheidseffecten hebben op mensen. In het kader van deze studies werden ook onze eigen werknemers wereldwijd uitvoerig onderzocht– ook in Zwijndrecht. Zij worden in principe blootgesteld aan aanzienlijk hogere concentraties dan de algemene bevolking.

   Ook derden zijn het eens dat het bewijsmateriaal dat PFAS schadelijke gezondheidseffecten zou hebben, te beperkt is. Bijvoorbeeld wat kanker betreft:

   • De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) meldde in 2020 in haar advies dat studies van mensen die in hun beroepsleven of via het milieu waren blootgesteld aan PFOS en PFOA "onvoldoende aanwijzingen gaven dat PFOS en PFOA kankerverwekkend zou zijn bij mensen. Voor andere PFAS was de informatie die voorhanden was te beperkt." De EFSA merkte ook op dat dit standpunt overeenkomt met de conclusie van het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek over PFOA.
   • Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft verklaard dat er over het algemeen een "beperkt bewijs is bij mensen voor de carcinogeniteit van perfluoroctaanzuur (PFOA)".
   • Het U.S. Centers for Disease Control's Agency for Toxic Substances and Disease Registry verklaart: "Een groot aantal epidemiologische studies heeft het vermogen van perfluoralkylen om nadelige gezondheidseffecten te veroorzaken onderzocht." Het agentschap concludeerde echter enkele maanden geleden: "Hoewel in veel studies statistisch significante verbanden werden gevonden tussen serumniveaus van perfluoralkylen en het optreden van een nadelig gezondheidseffect, waren de bevindingen niet consistent over alle studies heen" en "alhoewel de beschikbare studies bij mensen een aantal potentiële doelen van toxiciteit hebben geïdentificeerd, er geen oorzakelijk verband is vastgesteld voor geen van deze effecten en de effecten zijn niet consistent in alle studies gevonden".

   Bovendien nemen de concentraties van PFAS, zoals PFOA en PFOS, af bij de algemene bevolking in o.a. België en de Verenigde Staten. Deze feiten moeten zeker in acht genomen worden wanneer we over deze belangrijke materie in dialoog gaan.

  2. Naarmate wetenschappelijke kennis en maatschappelijke standpunten evolueren, passen we ook onze werkwijze aan.

   We blijven samenwerken met de bevoegde autoriteiten om een wetenschappelijke en feitelijke gemeenschappelijke basis te vinden voor het beheer van PFAS-lozingen. We hebben onze installaties uitgebreid geëvalueerd aan de hand van andere installaties van over de hele wereld, en hebben aandachtspunten bepaald zodat we het beheer van deze stoffen kunnen verbeteren.

   Bij 3M Zwijndrecht namen we al maatregelen om de bestaande afvalwaterzuiveringstechnologieën te optimaliseren. We kondigden investeringen aan van 115 miljoen euro om tegen 2030 een PFAS-reductie van 99% in afvalwater te bereiken. Daarbij investeren we ook in onze capaciteit op het gebied van milieubeheer. We weten dat de bredere bevolking en onze omwonenden verwachten dat we sneller technologie inzetten om PFAS en andere stoffen te beheersen. Dit staat hoog op onze agenda en wij werken daar ieder dag aan.

  3. Samen gaan we verder.

   3M werkt proactief aan oplossingen. We zijn beschikbaar voor onze omwonenden die vragen hebben over de aanwezigheid van PFAS in het milieu, en om onze wetenschappelijk kennis over PFAS en gezondheid te delen. We weten dat deze gesprekken soms een uitdaging zullen zijn, maar geloven ook dat wetenschap antwoorden biedt en bezorgdheden kan verminderen door feiten aan te reiken.

   We zijn ook van mening dat dit een belangrijk moment is voor dialoog tussen bedrijven die afhankelijk zijn van PFAS en de regulering ervan. 3M verwelkomt een gesprek met de Vlaamse overheid, evenals met andere bedrijven die deze materialen ook gebruiken. We zijn van mening dat we samen een positie kunnen innemen over het gebruik van deze stoffen in producten zoals halfgeleiders, medische apparaten en lage emissie-voertuigen. Ook kunnen we samen haalbare tijdslijnen vaststellen voor het verminderen van lozingen, terwijl we uitkijken naar een duurzamere toekomst.

  3M pleit voor consistente en redelijke lozingsnormen en herhaalt haar engagement voor een duurzame samenwerking met de overheid – 25 oktober 2021 - 23:22

  3M blijft pleiten voor consistente en redelijke lozingsnormen voor de site in Zwijndrecht, en wil graag een blijvende en duurzame samenwerking met alle overheidsinstanties. Het bedrijf gaat vandaag in beroep tegen een beslissing van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen betreffende de bijstelling van de milieuvoorwaarden voor haar activiteiten in Zwijndrecht.

  Het bedrijf tekent beroep aan tegen deze beslissing aangezien het geen overgangsperiode biedt waarbinnen 3M aan de voorwaarden kan voldoen, de regelgeving niet correct wordt toegepast en enkel op één individueel bedrijf. Een dergelijke werkwijze creërt grote rechtsonzekerheid voor vele bedrijven in België.

  3M wil graag intensief samenwerken met de overheid rond één gezamenlijk streven: de PFAS-lozingen van onze site op lange termijn significant verminderen. Wij hebben net beroep aangetekend tegen deze beslissing om een constructieve dialoog op te starten over hoe wij deze gezamenlijke doelstelling kunnen bereiken.

  • 3M reduceert reeds haar PFAS-lozingen. 3M werkt nauw samen met de bevoegde autoriteiten rond een specifieke aanpak en tijdschema's voor deze verminderingen. Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van het milieu dat wij met de lokale gemeenschap delen. We geloven dat een stevige, wetenschappelijk onderbouwde discussie over hoe lozingsnormen worden opgesteld de enige weg is naar een duurzame toekomst.
  • 3M komt zijn beloften na. We hebben eerder aangekondigd 115 miljoen euro te willen investeren om tegen 2024 een PFAS-reductie van 99% in het afvalwater te bereiken. Wij hebben al op korte termijn maatregelen genomen om de bestaande afvalwaterzuiveringstechnologie te verbeteren. Veel van de geavanceerde filtertechnieken om dit doel te bereiken vergen echter tijd om te installeren en kunnen niet op korte termijn worden uitgevoerd. Complexe productieprocessen kunnen niet als een lichtknop aan en uit worden gezet. We willen graag onze technologie delen met de overheid en goedkeuring krijgen om bepaalde zuiveringstechnologieën te implementeren.
  • 3M wil graag een constructieve dialoog over de te volgen weg. 3M kan zeker instemmen met het verstrengen van lozingsnormen op korte termijn en gaat de nodige bijkomende zuiveringstechnologieën en operationele wijzigingen in de processen inzetten om deze reducties te halen. Er moet echter wel een redelijke overgangsperiode zijn en de wettelijke procedures moeten worden gevolgd. We willen ook de impact van overhaaste beslissingen op het belangrijke werk van onze meer dan 300 werknemers in Zwijndrecht tot een minimum beperken.

  3M bevestigt haar engagement naar de gemeenschappen in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever – 30 september 2021 - 15:35

  Het bedrijf gaat alvast € 125 miljoen investeren voor:

  • nog betere technologieën die PFAS-lozingen verder drastisch verminderen
  • het bepalen van de nodige acties voor remediëring en sanering voor PFOS
  • het ondersteunen van lokale landbouwers en bioboeren

  3M zal nog bijkomende investeringen doen ter ondersteuning van acties voor remediëring en sanering

  Zwijndrecht – 30 09 2021. 3M gaat haar engagement naar de gemeenschappen in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever nog versterken door acties te ondernemen om PFAS in het milieu aan te pakken, onze buren te ondersteunen en de technologie voor haar toekomstige activiteiten te verbeteren door in de komende 3 jaar € 125 miljoen te investeren.

  • Het aanpakken van PFAS in het milieu

  Er werken meer dan 300 mensen bij 3M in Zwijndrecht. Wij zijn trots op het belangrijke werk dat zij iedere dag doen . Wij beseffen dat de aanwezigheid van PFAS onzekerheid heeft veroorzaakt over de kwaliteit van de omgeving die wij delen met onze buren in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever. 3M heeft vandaag opnieuw zijn plannen bevestigd om te investeren in de sanering van PFOS in een straal van 4 kilometer rond de fabriek, zoals opgedragen door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 3M betaalt voor het lopende beschrijvend bodemonderzoek en erkent haar verantwoordelijkheid om de definitieve maatregelen, die in samenwerking met de betrokken autoriteiten worden bepaald, uit te voeren. Dat dit proces ook een financieel luik zal hebben, is duidelijk.

  • Onze buren steunen

  3M zal landbouwers en bioboeren ondersteunen. Zij die getroffen zijn door de "No Regret"-maatregelen, die de verkoop van commerciële landbouwproducten beperken, zullen geholpen worden.
  Het bedrijf zal samenwerken met landbouwassociaties om van de getroffen boeren te horen wat de impact is. In samenwerking met een neutrale organisatie, geselecteerd in overleg met de Vlaamse regering, zal 3M een passend financieel steunplan opstellen. 3M engageert zich om dit proces voor de landbouwers zo gemakkelijk mogelijk te maken. 3M zal individuele landbouwers een eerste betaling aanbieden als voorschot op bedragen die moeten worden bepaald in het kader van het definitieve plan, dat naar verwachting in februari 2022 zal worden afgerond. Het bedrijf heeft reeds formeel de nodige middelen gereserveerd om dit te doen.

  • Investeren in geavanceerde technologieën

  3M gaat naar schatting 115 miljoen euro investeren in technologie om proceslozingen nog beter te controleren. Op die manier wil het bedrijf het milieubeheer en de duurzaamheid van haar activiteiten op de site verbeteren en bestendigen.

  Dit houdt ondermeer in:

  • een onmiddellijke optimalisatie van de bestaande afvalwaterbehandelingstechnologie
  • de installatie van innovatieve ionenwisselingstechnologieën om de PFAS-lozingen met meer dan 90% te verminderen, naar verwachting tegen maart 2022, en
  • investeringen in aanvullende technologieën om tegen 2024 meer dan 99% van de PFAS uit het geloosde afvalwater te halen, met uiteraard goedkeuring door de bevoegde regelgevende instanties

  3M werkt voortdurend samen met de relevante overheden om informatie te delen over de activiteiten bij 3M Zwijndrecht en over de manier waarop het bedrijf PFAS heeft aangepakt en nog steeds aanpakt. Het bedrijf heeft 11.000 documenten verzameld die door de Vlaamse overheid werden opgevraagd. Dit om een op wetenschap gebaseerde dialoog mogelijk te maken en samen te werken aan een toekomst die beantwoordt aan de noden en bezorgdheden van de lokale gemeenschap, het Vlaams gewest en haar politieke mandatarissen.

  "We zullen doen wat we beloofd hebben en zullen samenwerken met lokale bewoners en de overheid om een weg voorwaarts uit te stippelen. De plannen die vandaag zijn aangekondigd, zijn een belangrijke stap op die weg. We kijken uit naar onze komende ontmoetingen met Minister van Omgeving Zuhal Demir," aldus Rebecca Teeters, Senior Vice President, Fluorochemical Stewardship. "Een doordachte aanpak van PFAS moet worden ingegeven door wetenschap en feiten. 3M zal investeren om de PFOS-verspreiding te saneren zoals wettelijk vereist door OVAM en landbouwers en bioboeren ondersteunen die plots hun inkomen zagen dalen. Wij gaan steevast technologieën installeren die onze lozingen nog beter beheren. Tegelijkertijd willen wij aan onze medewerkers in Zwijndrecht alle kansen geven."

  Dit plan maakt deel uit van onze bestaande investeringen in de regio voor het beheer van PFAS en ook van een wereldwijde en eerder aangekondigde investering van ongeveer 1 miljard dollar voor de komende 20 jaar. Deze investering zorgt ervoor dat we versneld de volgende doelstellingen halen: koolstofneutraliteit tegen 2050, 25% minder water verbruiken, na productie zuiverder water teruggeven aan het milieu door ondermeer het verminderen van de PFAS-emissies met 99%. 3M zal zich blijven inzetten voor duurzaamheid en een sterk en goed milieubeheer.

  Mededeling van 3M – 3 september 2021 - 9:15

  De hoorzitting van vandaag in het Vlaams Parlement, geeft ons de gelegenheid om meer uitleg te geven over onze activiteiten, het werk dat we hebben gedaan en nog zullen doen om PFOS in de omgeving van Zwijndrecht aan te pakken. Wij gaan ook in op de manier waarop we met de lokale gemeenschap samenwerken om haar bezorgdheden weg te nemen.

  Wij begrijpen dat er vragen zijn over de aanwezigheid van PFAS en in het bijzonder PFOS in het milieu, hoe 3M gaat remediëren en wat dit gaat kosten. Vandaag werkt 3M al aan een aantal oplossingen:

  • Wij investeren voortdurend in technologie om maatschappelijk essentiële producten te maken, en tegelijkertijd de PFAS-emissies te beheersen.

   • Sinds 2010 hebben wij in het kader van ons bodemsaneringsproject een pump-and-treat-systeem. Wij hebben onlangs nog ons zuiveringssysteem verder geoptimaliseerd om de lozingen in de Schelde nog sterker te reduceren.
   • Daarnaast zijn we bezig met het ontwerpen van een nieuw en geavanceerder waterzuiveringssysteem. Wij denken dat we hiermee, op termijn, de PFAS-lozingen met meer dan 99% zouden kunnen verminderen.
  • Momenteel loopt er, in samenwerking met OVAM, een tweede beschrijvend bodemonderzoek rond de site, dat de nodige remediërende acties zal bepalen. 3M zal deze nauwgezet uitvoeren.
  • Wij blijven de wetenschappelijke kennis over PFAS verder uitbouwen en zullen deze kennis en expertise openlijk blijven delen.

  Wij engageren ons ten volle om met alle betrokken partijen, en in het bijzonder de lokale gemeenschappen in Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever, samen te werken aan een wetenschappelijk onderbouwde aanpak in dit dossier. Wij willen dit doen op een verantwoordelijke en transparante manier.

  Meer informatie over onze aanpak in het PFAS dossier vindt u op onze website www.3Mbelgium.be.

  Mededeling van 3M – 29 augustus 2021

  Wij hebben de veiligheidsmaatregelen ontvangen die de omgevingsinspectie ons oplegt na een grondige inspectie. Wij engageren ons om die onverwijld te implementeren. Wij blijven echter bij ons standpunt dat onze bedrijfsvoering geen risico inhoudt voor het milieu.

  3M heeft recent nog haar afvalwaterzuiveringssysteem verbeterd en wij nemen geregeld stalen om de effectiviteit verder te blijven testen. We herhalen nogmaals dat we blijvend investeren in de meest moderne technologieën om water te zuiveren.

  3M blijft nauw samenwerken met alle bevoegde overheden en blijft hen transparant op de hoogte houden van alle verbeteringen in de waterzuiveringsinstallatie en onze productieprocessen.

  Mededeling van 3M – 25 augustus 2021

  3M Zwijndrecht opereert volledig in overeenstemming is met de toegekende vergunning, die werd verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in overleg met de bevoegde vergunningsautoriteiten. We staan ter beschikking van de omgevingsinspectie om vragen te beantwoorden over onze productieactiviteiten, waterbehandelingssystemen en de resultaten van de regelmatig genomen stalen van onze lozingen. Het spreekt vanzelf dat wij onze verantwoordelijkheid naar de gemeenschap en onze klanten heel ernstig nemen.

  We begrijpen dat er vragen zijn over de chemicaliën die gebruikt worden om belangrijke producten te vervaardigen, nodig in het dagelijkse leven van iedereen. Onze doorgedreven productieprocessen verminderen en elimineren waar nodig lozingen in het milieu. Bovendien hebben we dit jaar nog geïnvesteerd in technologieën die de lozing van stoffen zoals FBSA, aanzienlijk verminderen. Wij blijven verder investeren in de installatie van hypermoderne technologieën om nog beter afvalwater te kunnen zuiveren voor het in de Schelde komt.

  We zullen steeds onze samenwerking blijven verlenen aan de relevante overheden en met hen de nodige details delen over onze huidige procedures.

  3M geeft perspectief over PFOS Zwijndrecht – 25 augustus 2021

  3M begrijpt dat er heel wat vragen zijn over de PFOS-situatie in Zwijndrecht. We nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, klanten en de gemeenschap waarin we actief zijn zeer ernstig. We zijn in 2002 gestopt met de productie van PFOS in Zwijndrecht en investeren voortdurend in manieren om nog verantwoordelijker te produceren en de bodem en het grondwater te remediëren.

  Al 50 jaar maakt 3M deel uit van de Zwijndrechtse gemeenschap. In die periode hebben we steeds nauw samengewerkt met lokale en regionale overheden, OVAM en lokale NGO's. Ook de afgelopen weken hebben we met deze partijen gesproken en zullen we deze gesprekken blijven voortzetten. Op 29 juni nemen we deel aan de hoorzitting van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement.

  Als verantwoordelijke fabrikant voldoet 3M aan de geldende regelgeving. 3M voert regelmatig bodemonderzoeken uit conform de Vlaamse bodemwetgeving en onder toezicht van OVAM. In 2006 heeft een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op de 3M-site in Zwijndrecht. Dit resulteerde in een bodemsaneringsproject dat in 2009 werd goedgekeurd door OVAM.

  In 2019 heeft 3M een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige de opdracht gegeven om het beschrijvend bodemonderzoek te actualiseren op vraag van OVAM, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige wetenschappelijke inzichten over PFAS. Dit lopende onderzoek houdt ook rekening met de omgeving buiten het 3M-terrein. Indien de resultaten van dit beschrijvend bodemonderzoek bijkomende remediëringsmaatregelen vereisen zal OVAM de vervolgstappen bepalen.

  De overeenkomst met Lantis heeft enkel betrekking op de gezamenlijke remediëringsinspanningen van 3M en Lantis tijdens de Oosterweel-werkzaamheden. Wij zullen verdere remediëringsverantwoordelijkheden zoals bepaald door OVAM dan ook nakomen.

  Wij hebben al een eerste constructief en open gesprek gevoerd met PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken. Lokale en internationale directieleden van 3M waren hierbij aanwezig. Wij blijven nauw samenwerken met de heer Vrancken en alle relevante overheden en zullen helpen waar we kunnen.

  Studies bij 3M-werknemers – ook in Zwijndrecht - die doorgaans een hogere blootstelling aan deze materialen hebben dan de algemene bevolking, tonen geen negatieve gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan PFOS.

  Onze mensen in Zwijndrecht werken elke dag nauwgezet volgens de richtlijnen die horen bij een geavanceerde technologische site.


Neem contact op

 • Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

 • 3M takes your privacy seriously. 3M and its authorized third parties will use the information you provided in accordance with our Privacy Policy to send you communications which may include promotions, product information and service offers. Please be aware that this information may be stored on a server located in the U.S. If you do not consent to this use of your personal information, please do not use this system.

 • Verzenden

Excuses.

Er ging iets fout. Probeer het later opnieuw.

Bedankt.

We hebben je verzoek ontvangen.

Alle bovengenoemde merken zijn handelsmerken van 3M.

België - Nederlands