Ochrona pracownika podczas usuwania azbestu

10 października 2018r.
Centrum Innowacji we Wrocławiu
ul. Kowalska 143
Ochrona pracowników
podczas usuwania
azbestu


Właściwości azbestu znane są od wielu lat. Ze względu na jego szkodliwe działanie, od 2005 roku we wszystkich krajach UE obowiązuje zakaz jego używania i produkcji. W Polsce zakaz ten obowiązuje od 1997 roku. Do dziś w wielu krajach jest to temat nierozwiązany i konieczne są pilne, bardziej intensywne działania.

W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Oszacowano, że w naszym kraju znajdowało się ok. 15,5 mln ton wyrobów zawierających ten surowiec w pokryciach dachowych i elewacjach, będących w różnym stanie technicznym. Najwięcej wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych znajdowało się na terenie województw: mazowieckiego (2,9 mln ton), lubelskiego (2,2 mln ton), wielkopolskiego, łódzkiego i podkarpackiego (po ok. 1,1 mln ton). W przeliczeniu na 1 mieszkańca największe ilości materiałów budowlanych zawierających azbest, tj. ok. 1 kg na osobę dotyczą województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego.

W imieniu 3M Poland Sp. z o.o. w Kajetanach, Działu Badań i Rozwoju oraz Działu Bezpieczeństwa Pracy, a także Instytutu Medycyny Pracy, który jest współorganizatorem konferencji, mam zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję pt. „Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu”, która odbędzie się we Wrocławiu dnia 10 października 2018 roku.

Zabezpieczanie i usuwanie materiałów zawierających azbest musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określają one, że wszelkie prace powinny być prowadzone w sposób ograniczający kontakt z włóknami azbestu, który nie będzie zagrażać zdrowiu osób wykonujących te prace oraz w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Również postępowanie z odpadami zawierającymi azbest musi przebiegać zgodnie z prawnie określonymi procedurami.

Praktyka z jaką na co dzień spotykamy się podczas pracy z azbestem jakże często odbiega od ideału. W Polsce od ponad 20 lat nie produkuje się wyrobów zawierających azbest, a mimo to liczba nowych azbestozależnych chorób zawodowych utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Związane jest to ze specyfiką biologicznego działania azbestu, którego następstwa zdrowotne mogą się ujawniać wiele lat po zaprzestaniu pracy w narażeniu na kontakt z nim.

Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu
Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu
Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu
Ochrona pracowników podczas usuwania azbestu

Wszystkich zainteresowanych tematyką poprawnego zabezpieczania się podczas pracy z azbestem serdecznie zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego do udziału w konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Po wypełnieniu poniższego formularza zgłoszeniowego nasz konsultant skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia rejestracji na konferencji.


Współorganizator

Patronaty konferencji

Patronaty honorowe:

Patronaty medialne:


Aby zgłosić swój udział w konferencji, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego:

  • Wszystkie pola są wymagane  • Wyślij
Wymienione marki są znakami towarowymi firmy 3M.
Polska - polski