3M Slovensko s.r.o. – informácia o ochrane osobných údajov

3M Slovensko s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 46 775 854, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 83375 ako prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a zákonom č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov.
Vaša práva ako dotknutej osoby sú podrobne opísané a môžu byť uplatnené v súlade s globálnymi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti 3M.
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.

V prípade pochybností o dodržiavaní právnych predpisov v súvislosti s ochranou osobných údajov máte právo požiadať spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. o vysvetlenie, prípadne požadovať, aby spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. odstránila závadný stav a tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.)
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti 3M Slovensko s.r.o. alebo prostredníctvom doručeného na: https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b4e4a786-21bb-48df-8167-86b6bfaab9e1 .


Slovensko - Slovensky