Je na čase vymeniť staré za nové

Len s 3M™ Speedglas™

Akcia platí od 1.8.2018 do 31.7.2019


Získajte bonus 10 %

Z ceny nového riešenia!*


*Pre uplatnenie zľavy je potrebné priniesť k svojmu obvyklému dodávateľovi na zošrotovanie starú zváračskú kuklu/systém pre filtráciu vzduchu a potvrdenie (vytlačené alebo v pdf), ktoré získate po odoslaní vyplnených údajov v tomto formulári::

Promo leták s detailmi produktov na stiahnutie

 • Vyplňte názov firmy dodávateľa, od ktorého uplatňujete šrotovné.

 • Zoznam produktov s detailnými popismi na druhej strane letáku, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu.

 • V prípade, že zadávate viac sériových čísel, oddeľte ich čiarkou. Pri odovzdaní tohoto vytlačeného formulára na predajni požiadajte predavača, aby sériové číslo doplnil ručne.

 • V prípade, že zadávate viac sériových čísel, oddeľte ich čiarkou. Pri odovzdaní tohto vytlačeného formulára na predajni požiadajte predavača, aby sériové číslo doplnil ručne.

  • Vyznačte prosím niektoré pole alebo obe polia:
  • Poznámka: pokiaľ nezaškrtnete súhlas s pravidlami marketingovej akcie 3M a súhlas pre marketingovú komunikáciu kampane 3M Šrotovné, nebude možné sa zúčastniť uvedenej marketingovej akcie.
  • Označením políčka udeľujete výslovný súhlas spoločnosti 3M Slovensko s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 46 775 854, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 83375, (ďalej len „3M Slovensko s.r.o.“), aby spravovala a spracovávala Vaše osobné údaje poskytnuté na tejto webovej stránke v rámci tohto súhlasu, a to za nasledovným účelom (prosím vyznačte niektoré pole alebo obe polia):

   propagácia výrobkov 3M, pričom v súlade s týmto účelom môžem byť kontaktovaný telefonicky a môžu mi byť zasielané newslettery, obchodné a ďalšie marketingové a promočné materiály, žiadosti o účasť v prieskumoch trhu, ponuky vzdelávania a školení atď. (ďalej tiež jednotlivo ako „marketingový súhlas“). V prípade ich doručovania prostredníctvom e-mailu Vám bude vždy poskytnutá možnosť jednoduchého odhlásenia z doručovania.

   Tento súhlas nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť a neposkytnutie takýchto údajov nebude mať pre Vás žiadne následky, avšak v prípade, ak neposkytnete súhlas pre akciu, nebudete sa môcť zúčastniť uvedenej akcie. Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.

   Ktorýkoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločnosti 3M Slovensko s.r.o. alebo prostredníctvom e-mailu doručeného na: innovation.sk@mmm.com. V prípade odvolania súhlasu pre akciu počas trvania akcie budete z akcie vyradený.

   Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené iným spoločnostiam a to: (i) spoločnostiam patriacim do skupiny 3M, ktoré budú oprávnené spracovať Vaše osobné údaje výlučne len na tu uvedený účel a v tu upravenom rozsahu príslušného súhlasu. Vaše osobné údaje budú vo všeobecnosti uložené v databázach skupiny 3M alebo databázach spravovaných našimi poskytovateľmi služieb. Mnohé z týchto databáz sú uložené na serveroch nachádzajúcich sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov. 3M Slovensko s.r.o. prijíma primerané opatrenia a záruky, zmluvné alebo iné, na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, ktoré sú poskytnuté tretej strane alebo prevedené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane prevodov v rámci skupiny 3M.

   Máte právo kedykoľvek požadovať od spoločnosti 3M Slovensko s.r.o. prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. spracováva osobné údaje vždy v súlade s platnými právnymi predpismi. Naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov, nájdete na webovej stránke https://www.3mslovensko.sk/3M/sk_SK/company-ctl/privacy-policy/

   V prípade pochybností o dodržiavaní právnych predpisov v súvislosti s ochranou osobných údajov máte právo požiadať spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. o vysvetlenie, prípadne požadovať, aby spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. odstránila závadný stav a tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.)

  • Odoslať

The brands listed above are trademarks of 3M.

Slovensko - Slovensky