Je na čase vyměnit staré za nové

Pouze s 3M™ Speedglas™

Akce platí od 1.8.2018 do 31.7.2019


Získejte bonus 10 %

Z ceny nového řešení!*


*Pro uplatnění šrotovného je třeba přinést ke svému obvyklému dodavateli starou svářečskou kuklu / systém pro filtraci vzduchu k sešrotování a potvrzení (vytištěné či v pdf.), které získáte po odeslání vyplněných údajů v tomto formuláři:

Promo leták s detaily produktů ke stažení

 • Vyplňte název firmy dodavatele od kterého uplatňujete šrotovné

 • Seznam produktů s detailními popisy najdete na druhé straně letáku, který je ke stažení zde.

 • V případě, že zadáváte více sériových čísel, oddělte je čárkou. Při odevzdání tohoto vytištěného formuláře na prodejně požádejte prodavače, aby sériová čísla doplnil ručně.

 • V případě, že zadáváte více sériových čísel, oddělte je čárkou. Při odevzdání tohoto vytištěného formuláře na prodejně požádejte prodavače, aby sériová čísla doplnil ručně.

 • Zaškrtněte, prosím, jedno nebo obě dvě následující pole:
 • Poznámka: pokud nezaškrtnete souhlas s pravidly marketingové akce 3M a souhlas pro marketingovou komunikaci kampaně 3M Šrotovné, nebude možné se zúčastnit uvedené marketingové akce.
 • Zaškrtnutím políčka souhlasu udělujete výslovný souhlas společnosti 3M Česko, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800, IČO: 41195698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3729 (dále jen „3M“), aby spravovala a zpracovávala Vaše osobní údaje, poskytnuté v rámci tohoto souhlasu, a to za tímto účelem (označte, prosím, některé nebo obě pole):

  [ ] propagace výrobků 3M, přičemž souhlasíte, že budete kontaktován telefonicky, dostávat informační bulletiny, reklamní a jiné marketingové a propagační materiály, jakož i žádosti o účast v průzkumech trhu, a dále i nabídky vzdělávacích a školících akcí atd. (dále jen samostatně jako „Marketingový souhlas“). V případě doručování e-mailem Vám bude vždy dána možnost se od doručování snadno odhlásit.

  Tento souhlas není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Své osobní údaje nejste povinni poskytovat a neposkytnutí takových údajů pro Vás nebude mít žádné následky, avšak pokud Souhlas k marketingové akci neposkytnete, nebudete se moci akce zúčastnit.

  Vaše osobní údaje nebudou využívány k automatickému rozhodování včetně profilování.

  Na základě Souhlasu k marketingové akci budou Vaše osobní údaje uchovávány a spravovány po dobu nezbytnou k vyhodnocení marketingové akce a tento souhlas i po dobu potřebnou k prokázání splnění povinností podle zákonů o ochraně osobních údajů ze strany společnosti 3M.

  Na základě Marketingového souhlasu budou Vaše osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu zpracování.

  Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů však můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti 3M nebo e-mailem doručeným na: Innovation.cz@mmm.com . V případě odvolání Souhlasu k marketingové akci v průběhu akce budete z akce vyřazeni.

  Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty jiným společnostem a to: (i) členům skupiny společností 3M a/nebo (ii) distributorům společnosti 3M, kteří budou oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat výlučně v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto příslušném souhlasu. Vaše osobní údaje budou obvykle ukládány v korporátních databázích 3M nebo v databázích spravovaných našimi poskytovateli služeb. Mnohé z těchto databází jsou uloženy na severech umístněných mimo Evropský hospodářský prostor včetně Spojených států amerických. 3M přijme vhodná opatření a jiné záruky, jak smluvně tak i jiným způsobem, k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, které se zpřístupňují třetím osobám nebo předávají mimo Evropský hospodářský prostor včetně předávání v rámci skupiny společností 3M.

  Máte právo požadovat od 3M přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo odstranění nebo omezení zpracování nebo právo podat proti zpracování námitky a dále i právo na přenositelnost údajů. Společnost 3M provádí zpracování údajů vždy v souladu s platnými právními předpisy. S našimi zásadami ochrany soukromí upravujícími zpracování Vašich osobních údajů se lze seznámit na internetových stránkách https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/

  V případě, že byste měli jakékoli pochybnosti ohledně plnění požadavků právních předpisů o ochraně osobních údajů, máte právo požádat 3M o podání vysvětlení nebo případně vyžadovat, aby 3M jakékoli nedostatky opravila. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, Česká republika).

 • Odeslat

The brands listed above are trademarks of 3M.

Česká republika - Čeština