Víte, jak vaše lampa polymeruje materiály, které používáte?

Chci zdarma otestovat svoji lampu

Vaše lampa. Vaše materiály. Vaše doba polymerace.

Zařízení checkMARC® od společnosti BlueLight Analytics je jediné měřicí zařízení (NIST standard), které poskytuje údaje k určení optimální doby polymerace konkrétního materiálu. Ty získává na základě měření provedeného na lampě a uvedením materiálů, které používáte v praxi.


 • Fakta o polymeraci

  • Každá značka a každý odstín kompozitního materiálu má specifické požadavky na "dávku" světla k dokonalé polymeraci.
  • Nedokonalá polymerace vede ke zvýšenému výskytu klinických komplikací 1, 2 (praskání výplně, sekundární kazy, debonding, změna barvy) a pooperační citlivosti.
  • 30 % lékařů polymeruje na méně než 50 % výkonu nutného k vytvrzení konkrétního materiálu.3
  • Naopak 43 % lékařů polymeruje déle, než je nutné (aby si byli jisti, že materiál je dostatečně zpolymerován), čímž riskují poškození tkání teplem. 3

Nyní máte jedinečnou možnost si zdarma otestovat svou polymerační lampu a kompozitní materiály, které používáte, nezávislým přístrojem checkMARC®.

Chci zdarma otestovat svoji lampu

1 American Dental Association Professional Product Review: Effective Use of Curing Lights - A Guide for the Dental Practitioner, Vol 8-2, July 2013
2 Canadian Dental Association CDAessentials, Volume 1, Issue 6, Page 22/23: Light Curing Guidelines for Practitioners, October 10, 2014
3 International Association for Dental Research: Curing Light Outputs, Protocols and Composite Requirements at 422 Dental Offices, #3400, March 2015 • Informace, které poskytnete v tomto kontaktním formuláři, budou použity k reakci na váš požadavek a také, jak je popsáno v naší Politice ochrany soukromí na Internetu.
 • Zaškrtnutím políčka souhlasu udělujete výslovný souhlas společnosti 3M Česko, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800, IČO: 41195698, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3729 (dále jen „3M“), aby spravovala a zpracovávala vaše osobní údaje, poskytnuté v rámci tohoto souhlasu, a to Jméno a příjmení: Název společnosti: Adresa: Email: Telefon: za tímto účelem označte prosím toto pole. Registrace mé účasti v marketingové akci pod názvem testování přístrojem CheckMARC, pořádané v době od 1. září 2018 do 31. prosince 2019 společností 3M a její vyhodnocení. Jsem srozuměn s tím, že pro účely marketingové akce a pro následné vyhodnocení mé zkušenosti s produktem a případný další zájem o produkt, je nezbytné, aby mé shora uvedené osobní údaje byly předány agentuře spolupracující s 3M Česko s.r.o. Výslovně souhlasím s tímto předáním mých osobních údajů. (dále jen samostatně jako „Souhlas k marketingové akci“). Tento souhlas není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Své osobní údaje nejste povinni poskytovat a neposkytnutí takových údajů pro vás nebude mít žádné následky, avšak pokud Souhlas k marketingové akci neposkytnete, nebudete se moci akce zúčastnit. Vaše osobní údaje nebudou využívány k automatickému rozhodování včetně profilování. Na základě Souhlasu k marketingové akci budou vaše osobní údaje uchovávány a spravovány po dobu nezbytnou k vyhodnocení marketingové akce a tento souhlas i po dobu potřebnou k prokázání splnění povinností podle zákonů o ochraně osobních údajů ze strany společnosti 3M. Na základě Marketingového souhlasu budou vaše osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu zpracování. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů však můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti 3M nebo e-mailem doručeným na: Innovation.cz@mmm.com. V případě odvolání Souhlasu k marketingové akci v průběhu akce budete z akce vyřazeni. Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty jiným společnostem a to: (i) členům skupiny společností 3M a/nebo (ii) distributorům společnosti 3M, kteří budou oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat výlučně v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto příslušném souhlasu. Vaše osobní údaje budou obvykle ukládány v korporátních databázích 3M nebo v databázích spravovaných našimi poskytovateli služeb. Mnohé z těchto databází jsou uloženy na serverech umístněných mimo Evropský hospodářský prostor včetně Spojených států amerických. 3M přijme vhodná opatření a jiné záruky, jak smluvně, tak i jiným způsobem, k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, které se zpřístupňují třetím osobám nebo předávají mimo Evropský hospodářský prostor včetně předávání v rámci skupiny společností 3M. Máte právo požadovat od 3M přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo odstranění nebo omezení zpracování nebo právo podat proti zpracování námitky a dále i právo na přenositelnost údajů. Společnost 3M provádí zpracování údajů vždy v souladu s platnými právními předpisy. S našimi zásadami ochrany soukromí upravujícími zpracování vašich osobních údajů se lze seznámit na internetových stránkách https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/ V případě, že byste měli jakékoli pochybnosti ohledně plnění požadavků právních předpisů o ochraně osobních údajů, máte právo požádat 3M o podání vysvětlení nebo případně vyžadovat, aby 3M jakékoli nedostatky opravila. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, Česká republika).


 • Odeslat

Po obdržení vaší registrace se vám ozve náš obchodní zástupce a domluví se s vámi na čase a místě testování.

Česká republika - Čeština