• Hoe pakt 3M historische PFAS-verontreiniging rondom de 3M-site aan?

  Wij bij 3M zijn geëngageerd om de historische impact rond de 3M site in Zwijndrecht aan te pakken. 3M kondigde in 2000 een vrijwillige uitfasering van bepaalde PFAS (waaronder PFOS en PFOA) aan en informeerde VITO, OVAM en lokale overheden over uitfasering. Bovendien bezorgt 3M hen ook risk assessments en white papers die de stand van de milieutechnische en gezondheidskundige wetenschap weergeven. 3M Zwijndrecht stopte met de productie van PFOS-verbindingen in 2002.

  Naast het remediëren van water en grond, zijn er nog tal van andere initiatieven waarmee 3M haar steentje bijdraagt. We hebben absoluut begrip voor de uitdagingen waarmee bijvoorbeeld sommige van onze buren landbouwers en bioboeren geconfronteerd zijn door onder andere de no-regret-maatregelen die de Vlaamse regering heeft ingesteld en we willen hulp en steun bieden. Ook burgers van Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever hebben talrijke vragen. Het aanpakken van deze zaken is een topprioriteit voor 3M. Wij waarderen de medewerking van opdrachthouder Karl Vrancken in deze.

  Bij 3M blijven we ons inzetten om onze emissiebronnen van PFAS te herleiden tot een minimum. Daarvoor maken we niet alleen gebruik van de meest recente technieken maar blijven we ook continu naar nieuwe oplossingen zoeken. Ook werken we samen met VITO en andere agentschappen om mogelijke emissiebronnen te helpen identificeren en controleren.

  Indien u vragen heeft over de geplande saneringswerken in de directe omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht, kunt u de presentatie van de eerste bewonersvergadering of de vaak gestelde vragen hier raadplegen. U kunt ook steeds contact met ons opnemen via het contactformulier.

  Lopend bodemonderzoek en saneringsproject

  3M voert het lopend beschrijvend bodemonderzoek uit onder toezicht van de OVAM en zal eveneens de saneringsmaatregelen uitvoeren, welke in samenwerking met de OVAM zullen worden bepaald.

  Hieronder vindt u beschikbare door de OVAM beoordeelde beschrijvend bodemonderzoeken, conform verklaarde bodemsaneringsprojecten en goedgekeurde tussentijdse rapporten die in opdracht van 3M zijn uitgevoerd.

  Voor een gemakkelijker overzicht zijn hieronder ook de niet-technische samenvattingen terug te vinden waar beschikbaar in het basisdocument.

 • Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject off site – 29 juli 2022

  De erkende bodemsaneringsdeskundige Environmental Resources Management (ERM) nv heeft in opdracht van 3M Belgium (3M) op 29 juli 2022 een eerste gefaseerd bodemsaneringsproject off site ingediend bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

  Dit voorgestelde actieplan voor sanering op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht, zoals ingediend op 29 juli 2022, is door de OVAM goedgekeurd onder voorwaarden. Hierbij gaat het om een actieplan voor de zogenoemde zone 1A. Dit is het gebied tussen de E34 in het noorden, de Polderstraat in het oosten en het zuiden en de Molenstraat in het westen.

  Alle eigenaars en bewoners van percelen binnen deze zone zijn hierover op de hoogte gesteld en uitgenodigd door de OVAM om eventuele opmerkingen en bezwaren te maken over dit saneringsplan. Intussen wint de OVAM ook advies in bij alle betrokken overheden en gemeenten tijdens deze publieke consultatieperiode.

  Niet-technische samenvatting (303 KB)

  Administratieve gegevens (286 KB)

  Rapport (3,7 MB)

  Multicriteria analyse (993 KB)

  Vergunningstechnische bijlage (385 KB)

  Kaarten (84,6 MB)

  Administratieve bijlage (484 KB)

  Bijlagen (24,9 MB)

  De OVAM heeft het plan van 3M om zone 1A te saneren goedgekeurd en heeft daarbij aan 3M Belgium een aantal voorwaarden opgelegd. Dit besluit en het hiervoor gevolgde proces is terug te lezen in het conformiteitsattest van de OVAM.

  Conformiteitsattest gefaseerd bodemsaneringsproject (1,6 MB)

  Eerste gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek off site – 10 februari 2022

  ERM heeft de opdracht gekregen van 3M om de actualisatie uit te voeren van het initiële beschrijvend bodemonderzoek (BBO) van 2006 (opgesteld door Arcadis met referentie 11/003094) voor de 3M fabriek in Zwijndrecht (nabij Antwerpen).

  Gezien de complexiteit van het BBO is in overleg met de OVAM beslist dat deze update in verschillende fasen zou worden uitgevoerd. Voor elke geïdentificeerde BBO-fase zou een op zichzelf staand gefaseerd BBO rapport worden opgesteld dat bij de OVAM zou worden ingediend.

  Dit eerste deel omvat de initiële beoordeling van de humane risico-evaluatie voor PFAS in de bodem betreffende het gebied ten zuiden van de autosnelweg E34 & 3M-fabriek Zwijndrecht.

  Niet-technische samenvatting (265 KB)

  Rapport (3,6 MB)

  Bijlagen (56,2 MB)

  Figuren (41,5 MB)

  Tussentijdse verslagen bodemsaneringsproject (2010 – heden)

  In opdracht van 3M voert ERM de milieukundige begeleiding uit van de saneringswerken op het terrein van 3M gelegen aan de Canadastraat 11 te Zwijndrecht.

  Hieronder vindt u door de OVAM goedgekeurde tussentijdse verslagen van de saneringswerken, zoals beschreven in het door de OVAM conform verklaarde “Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject 3M Belgium NV, haven 1005 – Canadastraat 11, 2070 Zwijndrecht”, opgesteld door Arcadis op 29 oktober 2008.

  Tussentijdse verslag 10, 2021 – 2022 (109,7 MB)

  Tussentijdse verslag 9, 2018 – 2020 (140 MB)

  Tussentijdse verslag 8, 2017 (52,7 MB)

  Tussentijdse verslag 7, 2016 (34 MB)

  Tussentijdse verslag 6, 2015 (21,9 MB)

  Tussentijdse verslag 5, 2014 (30,5 MB)

  Tussentijdse verslag 4, 2013 (48,6 MB)

  Tussentijdse verslag 3, 2012 (72,4 MB)

  Tussentijdse verslag 2, 2011 (28 MB)

  Tussentijdse verslag 1, 2010 (21,9 MB)

  Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject on site – 2008

  Op de 3M site in Zwijndrecht bevinden zich twee historische grondwaterverontreinigingen waarvoor bodemsanering noodzakelijk is: het betreft enerzijds een grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen (vnl. PFOS en PFOA) en anderzijds een grondwaterverontreiniging met vluchtige aromaten. Bijkomend is een historische grondverontreiniging met lichte verhoogde organofluor- en kwikconcentraties aanwezig, waarvoor bodemsanering noodzakelijk is.

  Op 1 juli en 3 augustus 2022 diende 3M Belgium bij de OVAM een memorandum in waarin een strategie is geschetst om de instroom van PFAS vanuit het 'zuidelijke terreingedeelte' van de 3M site te Zwijndrecht naar de Palingbeek te beheersen, meer bepaald door middel van een interceptiesleuf. Op 23 augustus 2022 heeft de OVAM zich akkoord verklaard met voorgestelde aanpak.

  Niet-technische samenvatting (2,3 MB)

  Bodemsaneringsproject (78,5 MB)

  Kleine wijziging op het bodemsaneringsproject, 2022 (23,8 MB)

  Addendum bij kleine wijziging op het bodemsaneringsproject, 2022 (601 KB)

  Beschrijvend bodemonderzoek – 2007

  In opdracht van 3M Belgium heeft ARCADIS Gedas NV tijdens de periode april-oktober 2007 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein van 3M Belgium, gelegen aan de Canadastraat 11 (Haven 1005) te 2070 Zwijndrecht.

  Het betreft het tweede beschrijvend bodemonderzoek voor deze locatie, uitgevoerd naar aanleiding van de verontreinigingen vastgesteld in het periodiek oriënterend bodemonderzoek dd. 1 maart 2007 en een aantal calamiteiten.

  Op basis van dit beschrijvend bodemonderzoek is er geen bijkomende saneringsplicht voor bepaalde parameters. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van ammonium, amineverbindingen, iso-octylacrylaat, formaldehyde, fenolen en cresolen evenals een lokaal afwijkende pH en geleidbaarheid, indien grondwater in het kader van de bodemsanering behandeld wordt.

  Niet-technische samenvatting (122 KB)

  Rapport (2 MB)

  Bijlagen (63,4 MB)

  Plan (1,5 MB)

  Beschrijvend bodemonderzoek – 2006

  Het eerste oriënterend bodemonderzoek, uitgevoerd door Lisec op de site van 3M te Zwijndrecht, werd aan de OVAM afgeleverd in 1996. Op basis van dit onderzoek werd in 2000 door Lisec een voorstel tot beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt en werd gestart met de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek. Bij de aanvang van het beschrijvend bodemonderzoek werd een Risk Assessment Team samengesteld. Het Risk Assessment Team bestond in 2006 uit Prof. Dr. Colin Janssen, VITO, Lisec (tot in 2004), Aeolus, EPAS, 3M en ARCADIS (vanaf 2004).

  Op de 3M site worden in 2006 verschillende organofluorverbindingen geproduceerd. Tijdens het beschrijvend bodemonderzoek werd in eerste instantie gefocust op deze groep van verbindingen. Het Risk Assessment Team had als taak voor de organofluorverbindingen risicogrenswaarden af te leiden. Eveneens behoorde de eco(toxico-)logische risico-evaluatie tot het takenpakket.

  Volgens het beschrijvend bodemonderzoek uit 2006 dient er een bodemsaneringsproject opgesteld te worden voor de grondwaterverontreiniging met organofluorverbindingen en vluchtige aromaten.

  Er werden toen geen voorzorgsmaatregelen vereist.

  Niet-technische samenvatting (116 KB)

  Rapport (3,5 MB)


 • Verwachte saneringsactiviteiten

  Vanaf oktober 2022 zal 3M een driemaandelijks overzicht geven van de geplande saneringsactiviteiten in of rond Zwijndrecht. Deze overzichten zullen de aard en het doel van de geplande activiteiten verduidelijken welke in de komende maanden plaats zullen vinden.


 • Onze engagementen voor de omgeving en betrokkenen

  Steun voor landbouwers

  Op initiatief van 3M en in samenwerking met de landbouworganisaties hebben we een regeling uitgewerkt voor een tegemoetkoming voor de landbouwers. Hiervoor ging 3M gesprekken aan met PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken om landbouwbedrijven te vergoeden voor de geleden schade in het kader van hun professionele activiteiten ten gevolge van de PFAS-verontreiniging. Karl Vrancken liet in een persmededeling weten dat landbouwers in de regio van Zwijndrecht een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

  De tegemoetkoming werd inhoudelijk uitgewerkt door een stuurgroep waarin de verschillende landbouworganisaties, het Departement Landbouw & Visserij, de opdrachthouder en 3M vertegenwoordigd zijn.

  De uitbetaling van deze tegemoetkomingen zijn reeds afgerond.

  Steun voor natuurgebied Blokkersdijk

  Onze buren van Natuurreservaat Blokkersdijk hadden ons laten weten dat zij mogelijk geconfronteerd worden met extra kosten door de beslissing van OVAM dat riet niet meer als compost mag worden verwerkt, maar op een specifieke manier moet worden afgevoerd.

  Gezien de goede betrekkingen tussen 3M en Blokkersdijk en het belang van het natuurgebied voor de gemeenschap van Zwijndrecht, is 3M in gesprek met Natuurpunt/ Blokkersdijk om te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen. Hiervoor wacht 3M niet op het resultaat van de volgende fase (het ecotox gedeelte) van het beschrijvend bodemonderzoek dat later in 2022 opstart alvorens bijstand te geven aan Blokkersdijk. We werken op dit moment een initiatief uit waarbij medewerkers van 3M zouden kunnen helpen bij het onderhoud van Blokkersdijk

  Oosterweel

  Ter ondersteuning van de Oosterweel werkzaamheden is 3M akkoord gegaan met het veilig opbergen van 130,000 m³ aan PFAS-geïmpacteerde grond in een berm op haar terrein. Verder heeft 3M Belgium in het kader van de saneringsovereenkomst reeds de beloofde sommen van €50 miljoen aan Lantis gestort voor steun aan de Oosterweelwerken, en €50 miljoen in ondersteunende diensten toegezegd.

  De verontreinigde grond plaatselijk isoleren of bergen is internationaal een vaak gehanteerde toepassing. Meer hierover vindt u op de websites van de OVAM en Vlaanderen.


 • Hoe beperken we onze PFAS-uitstoot tot een minimum?

  Bij 3M blijven we ons inzetten om onze emissiebronnen van PFAS te herleiden tot een minimum. Daarvoor maken we niet alleen gebruik van de meest recente technieken maar blijven we ook continu naar nieuwe oplossingen zoeken. Ook werken we samen met VITO en andere agentschappen om mogelijke emissiebronnen te helpen identificeren en controleren.

  PFOS wordt al 20 jaar niet meer door onze site in Zwijndrecht geproduceerd.

 • Afdekking & insluiting

  Om eventuele verstuiving van stof en grond vanuit de site naar de omgeving tegen te gaan worden er heel wat maatregelen genomen zoals het afdekken van bepaalde zones (inclusief grondhopen) met gravel of folie, bevochtiging, beplanting middels hydroseeding en reiniging van straten. Verder wordt grondwater opgepompt en gereinigd op de site.

 • Granulaire actieve kool behandeling

  Met behulp van granulaire actieve kool (GAC) worden restniveaus van PFAS in water opgenomen in koolstof, waardoor de afvoer naar het milieu wordt verminderd. Zodra de koolstof is uitgeput, wordt deze bij hoge temperatuur geregenereerd om de geabsorbeerde PFAS-verbindingen te vernietigen. De geregenereerde koolstof kan dan vaak worden hergebruikt.

 • Omgekeerde osmose / ionenuitwisseling

  Omgekeerde osmose en ionenuitwisseling zijn veelbelovende en opkomende technologieën die 3M blijft onderzoeken voor waterzuiveringstechnologieën. Het is een aanvulling op bestaande technieken voor het verwijderen van PFAS op de site, waaronder granulaire actieve kool en ultrafiltratie, om PFAS op te vangen in filtratiemateriaal voor verwijdering.

 • Toekomstige technologieën

  3M blijft tijd en middelen investeren in eigen onderzoek naar PFAS-saneringstechnologieën in samenwerking met academische instellingen en professionele organisaties. Een van deze investeringen is een nieuwe waterzuiveringsinstallatie met de best beschikbare technologieën voor een meer circulaire aanpak.

Kwaliteitsverbetering van productieafvalwater van de site

3M investeert 115 miljoen euro in technologieën om proceslozingen nog beter te controleren. Op die manier willen we een sterk milieubeheer uitwerken en de duurzaamheid van de site verbeteren.

Dit houdt onder meer in dat we de bestaande afvalwaterbehandelingstechnologie nog verder zullen optimaliseren. We investeren in aanvullende technologieën om tegen 2024 meer dan 99% van de PFAS uit het geloosde afvalwater te halen. Om de steeds lager wordende concentraties te kunnen meten in het effluent, is zeer nauwkeurige analyseapparatuur vereist. 3M zet ook hierop in, om proactief enkele parameters zorgvuldig te kunnen opvolgen.

Dit plan maakt deel uit van onze bestaande milieu-investeringen en ook van een wereldwijde en eerder aangekondigde investering van ongeveer 1 miljard dollar voor de komende 20 jaar. Deze investering zorgt ervoor dat we versneld de volgende doelstellingen halen: koolstofneutraliteit tegen 2050, 25% minder water verbruiken, na productie zuiverder water teruggeven aan het milieu door onder meer het verminderen van de PFAS-emissies met 99%.

Suez mobiele filtratiebrug

3M installeerde in 2021, in samenwerking met watertechnologiebedrijf Suez, een nieuwe mobiele filtratiebrug die de PFAS-lozingen met 90 procent vermindert. Het systeem vormt een aanvulling op de bestaande technieken om PFAS uit het water op de site te verwijderen en werkt met een combinatie van granulaire actieve kool, ultrafiltratie, omgekeerde osmose en ionenuitwisseling om PFAS in filtratiematerialen op te vangen zodat ze verwijderd kunnen worden.

Wenst u meer info over de technologie die Suez en 3M gebruiken om deze reducties in afvalwater te bereiken, klik hier.

 • Ook het regenwater wat op onze site terecht komt, en daar mogelijk PFAS opneemt, wordt opgevangen en behandeld met granulaire actieve kool (GAC), om restconcentraties PFAS in de koolstof te absorberen en zo de lozing ervan in het milieu te vermijden. Om grotere hoeveelheden hemelwater op te vangen zijn er buffer-eenheden aanwezig.

  Voor meer informatie over de kwaliteit van drinkwater kunt u hier terecht op de website van de Vlaamse overheid.


 • Bodemsanering op de bedrijfsterreinen door “Pump & Treat” techniek

  In 2006 heeft een onafhankelijke en erkende bodemsaneringsdeskundige een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op de 3M-site in Zwijndrecht. Dit resulteerde in een bodemsaneringsproject dat besproken werd met het lokale bestuur, OVAM, VITO en milieuconsultants, en dat in 2009 werd goedgekeurd door OVAM. Dit omvat in hoofdorde en tot op vandaag, een pump & treat grondwaterzuiveringssysteem op de site dat begeleid wordt door de erkende bodemsaneringsdeskundige ERM onder toezicht van de OVAM via tussentijdse rapporten.

 • Pump & treat

  Dit systeem bevat een netwerk met meer dan 10 grondwateronttrekkingsputten voor hydraulische insluiting. Bij dat proces wordt grondwater opgepompt, via een reeks van nauwkeurig bepaalde en aangelegde boorputten. Die verlagen de watertafel, om de natuurlijke beweging van grondwater naar de putten te leiden. Het opgepompte grondwater wordt gereinigd in de waterzuiveringsinstallatie van de site.

 • Dat proces van hydraulische insluiting wordt opgevolgd via een reeks van bijkomende peilputten, om de efficiënte werking van het onttrekkingsproces te controleren. Er worden op kwartaalbasis grondwaterstalen genomen om de evolutie van de historische verontreiniging op te volgen.


 • Aanpak om stofvorming tegen te gaan

  Op de 3M site te Zwijndrecht zijn reeds maatregelen genomen om onverharde open terreinen te bedekken met kiezel. Om stofvorming tegen te gaan op bestaande of toekomstige braakliggende delen op de site, heeft 3M een actieplan opgesteld en overgemaakt aan de overheden. Dit actieplan heeft als doel diffuse emissies van stof/grond maximaal te reduceren. Hierbij ligt de nadruk op de beheersing van door de wind weggeblazen grond- of stofdeeltjes die PFAS kunnen bevatten.

  Het actieplan diffuse emissies stof vindt u hier.


 • 3M werkt samen met experten en overheden

  3M verwelkomt iedere mogelijkheid om samen te werken met alle mogelijke overheden om een gezamenlijk pad voorwaarts te identificeren. We zijn van mening dat het opnemen van een breed scala aan perspectieven tijdens het beleidsvormingsproces - inclusief van de industrie, academici, NGOs en anderen - effectievere oplossingen voor gemeenschappen kan bevorderen.

  Onderstaand vindt u bepaalde websites van overheidsinstanties die informatie verstrekken over mogelijke effecten van PFAS.


 • Indien u vragen heeft over de geplande saneringswerken in de directe omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht, kunt u de presentatie van de eerste bewonersvergadering of de vaak gestelde vragen hier raadplegen. U kunt ook steeds contact met ons opnemen via het contactformulier.


Alle bovengenoemde merken zijn handelsmerken van 3M.

België - Nederlands